Επιστολή Γιάννη Ζορμπά σχετικά με δημοσίευμα του Aegina Portal για την ΚΕΔΑ.

Από                                                  Αίγινα, 29 Νοεμβρίου 2018
Ιωάννη Π. Ζορμπά
Δημοτικό Σύμβουλο,
Μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Αίγινας, Εντεταλμένος Οικονομικός
Σύμβουλος του Δήμου Αίγινας

Θέμα: Διευκρινίσεις επί του δημοσιεύματος με τίτλο "Η κυρία Καίτη Σαλπέα για πρόσφατες εξελίξεις που αφορούν στην ΚΕΔΑ. Ορκωτούς λογιστές για το 2015, 2016, 2017 ζήτησε ο κ. Νίκος Οικονόμου", όπως αναρτήθηκε στην ενημερωτική σας ιστοσελίδα aeginaportal.gr την Πέμπτη 22 Νοεμβρίου 2018".
Κύριε Στριγάρη,
Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αίγινας με την υπ’ αριθμόν 66/2015 απόφαση, ανέθεσε τον Διαχειριστικό Έλεγχο της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αίγινας (ΚΕΔΑ) Ν.Π.Ι.Δ, σε ορκωτούς ελεγκτές για τις οικονομικές χρήσεις 2015 και προηγούμενων ετών (από το 2009 έως το 2015). Επίσης με την υπ’ αριθμόν 202/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ανατέθηκε η διενέργεια Τακτικού Διαχειριστικού Ελέγχου της άνω επιχείρησης για το οικονομικό έτος 2016 σε ορκωτούς ελεγκτές. Οι εκθέσεις Διαχειριστικού Ελέγχου (Άρθρου 261 παρ. 1, Ν.3463/2006) επιδόθηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο Αίγινας για να λάβει γνώση και λήψη αποφάσεων. Συγκεκριμένα, η έκθεση Διαχειριστικού Ελέγχου χρήσεων 2009-2015 απεστάλη την 3-11-2017 στα θεσμοθετημένα όργανα για τυχόν απόδοση ευθυνών (Εισαγγελία Πρωτοδικών, Ελεγκτικό Συνέδριο και Σώμα Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης). Για τον έλεγχο της οικονομικής χρήσης 2017, καθώς και για κάθε διαχειριστική χρήση, σύμφωνα με το Άρθρο 261, παρ.1, Ν. 3463/2006, δύναται το Δημοτικό Συμβούλιο να ορίζει ορκωτούς ελεγκτές για διενέργεια Τακτικού Διαχειριστικού Ελέγχου στην αρχή κάθε οικονομικού έτους.
Για τον λόγο ότι διετέλεσα Πρόεδρος της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Αίγινας από 21 Οκτωβρίου 2014 έως τέλος Μαρτίου του 2017, με γνώμονα την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του εν θέματι Νομικού Προσώπου αισθάνομαι την ανάγκη να ενημερώσω σχετικά κάθε ενδιαφερόμενο, προς αποκατάσταση των πραγματικών γεγονότων.

Με εκτίμηση
Ιωάννης Π. Ζορμπάς