Εγκρίθηκε από τον δήμο της Αίγινας η συμμετοχή στην πρόσκληση, για την επικαιροποίηση των Τοπικών Σχεδίων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων.


Στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου αποφασίστηκε ομόφωνα η έγκριση της συμμετοχής του Δήμου στην πρόσκληση για την Τεχνική Βοήθεια Υποστήριξης ΟΤΑ Α Βαθμού, για την Επικαιροποίηση Τοπικών Σχεδίων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων.

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με τον σκοπό της πρόσκλησης, oι Δήμοι της Περιφέρειας Αττικής προχώρησαν στην εκπόνηση των απαιτούμενων Τοπικών Σχεδίων Διαχείρισης Αποβλήτων, τα οποία έχουν συμπληρωματικό χαρακτήρα ως προς το περιφερειακό σχέδιο διαχείρισης της Περιφέρειας αλλά και τον εθνικό σχεδιασμό. Η σύγχρονη τάση στην διαχείριση των στερεών αποβλήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση αφορά στη μετατροπή της σε βιώσιμη διαχείριση υλικών μέσω της μετάβασης στην Κυκλική Οικονομία με στόχους ενίσχυσης της μείωσης και περιορισμοί για την τελική διάθεση των στερεών αποβλήτων. Επίσης, ο στόχοι που τίθενται για την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση των αστικών αποβλήτων συνδέονται άμεσα με τη χωριστή συλλογή, ενώ η ανάμιξη αποβλήτων με διαφορετικές ιδιότητες πρέπει να αποφεύγεται.

Στο παραπάνω πλαίσιο ο ρόλος των δήμων είναι ιδιαίτερα σημαντικός καθώς το πρώτο βήμα μετάβασης στην κυκλική οικονομία είναι η σύνδεση των τοπικών σχεδίων διαχείρισης στερεών αποβλήτων με τις αρχές και τις κατευθύνσεις αυτής με στόχο την βιώσιμη επίτευξη των στόχων ανακύκλωσης και ανάκτησης χωρίς να αποκλείονται τεχνολογίες που συμβάλλουν στη προοπτική της βιώσιμης και αειφόρου διαχείρισης των στερεών αποβλήτων. Έμφαση θα πρέπει να δοθεί στην εφαρμογή δράσεων διαλογής στη πηγή διακριτών ρευμάτων αποβλήτων και στο σχεδιασμό των σημείων συγκέντρωσης αυτών των υλικών, είτε για προώθηση στην αγορά (ανακυκλώσιμα), είτε για περαιτέρω επεξεργασία (βιοαπόβλητα), προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του νέου θεσμικού πλαισίου της Ε.Ε. για την διαχείριση των στερεών αποβλήτων.

- Στο πλαίσιο της επικαιροποίησης των Τοπικών Σχεδίων, θα υπάρχει στενή συνεργασία με τον Ειδικό Διαβαθμιδικό Σύνδεσμο Νομού Αττικής - Ε.Δ.Σ.Ν.Α., ο οποίος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την παρακολούθηση της υλοποίησης του ΠΕΣΔΑ.
- Άμεση Αξιολόγηση: Η πρόταση αξιολογείται αυτοτελώς με σειρά προτεραιότητας, η οποία καθορίζεται από την ημερομηνία και ώρα της ηλεκτρονικής υποβολής της στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ.
Αντικείμενο της δράσης είναι:

Α. Η επικαιροποίηση του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων του κάθε ΟΤΑ Α βαθμού σύμφωνα με τις νέες
απαιτήσεις της νομοθεσίας, που θα περιέχει:
- Θεσμικό πλαίσιο διαχείρισης στερεών αποβλήτων
- Βασικά χαρακτηριστικά κάθε Δήμου (γεωγραφικά, πληθυσμιακά, χωροταξικά, πολεοδομικά, κ.λπ.)
- Ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά παραγόμενων στερεών αποβλήτων
- Υφιστάμενη κατάσταση διαχείρισης στερεών αποβλήτων
- Τοπικοί στόχοι διαχείρισης στερεών αποβλήτων Δήμου
- Προτεινόμενα μέτρα και δράσεις
- Οικονομικά στοιχεία (κόστη επένδυσης, λειτουργίας, χρηματοδότηση, κ.λπ.)

Β. Τον σχεδιασμό του δικτύου χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων που θα περιέχει:
- Πρόγραμμα διαλογής στην πηγή οργανικών αποβλήτων τροφίμων από οικίες και χώρους εμπορικών δραστηριοτήτων (εστιατόρια, ξενοδοχεία, λαϊκές, κ.λπ.)
- Πρόγραμμα διαλογής στην πηγή πράσινων αποβλήτων κήπων και πάρκων
- Πρόγραμμα οικιακής κομποστοποίησης