Εγκρίθηκε και κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός για την επισκευή ζημιών από θαλασσοταραχή στον αλιευτικό λιμένα του Λεοντίου.

 
 
Στην επόμενη φάση θα προχωρήσει το έργο που αφορά στην επισκευή ζημιών από θαλασσοταραχή στον αλιευτικό λιμένα του Λεοντίου προϋπολογισμού 100.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ. Η συνεδρίαση του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας πραγματοποιήθηκε στις 17 Μαρτίου. Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που προσκόμισε η εταιρία έγιναν αποδεκτά από την Επιτροπή διαγωνισμού και ο πρόεδρος κ. Στέλιος Θεριανός εισηγήθηκε την έγκριση του πρακτικού της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού και την οριστική κατακύρωση.

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.Το Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου ενέκρινε το πρακτικό που συντάχθηκε από 04/03/2021, αποφάσισε την οριστική κατακύρωση της σύμβασης του διαγωνισμού και ενέκρινε την συνέχιση της διαδικασίας στο επόμενο στάδιο.

Το έργο αφορά στην αποκατάσταση και ενίσχυση της υφιστάμενης θωράκισης του προσήνεμου μώλου του αλιευτικού λιμένα Λεοντίου, η οποία έχει υποστεί ζημιές από θαλασσοταραχή.

H έγκρισή του έγινε με αυτό του εμπορικού λιμένα του Λεοντίου τον Φεβρουάριο του 2018 και αποτελείται από τις ακόλουθες εργασίες:
  • Αποκατάσταση – ενίσχυση της θωράκισης στον κορμό του μώλου και αποκατάσταση θωράκισης στη γένεση, ήτοι συμπλήρωση υφιστάμενου έργου θωράκισης και επέκτασή του στη γένεση προκειμένου να αποκατασταθούν οι κλίσεις, η μορφολογία και το ύψος της στέψης του.
  • Αποκατάσταση διατομής και αύξηση του ύψους στέψης της θωράκισης ακρομωλίου.
  • Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικού οβελού φανού ακρομωλίου.
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε 6 μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Ο ορισμός των αποφαινομένων οργάνων έγινε με ΦΕΚ τον Απρίλιο του 2020. ενώ η έγκριση της χρηματοδότησης, μέσω ΠΔΕ, έγινε τον Δεκέμβριο του 2019. Τέλος, η εκτέλεση μαζί με την μελέτη του έργου είχε εγκριθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας τον Φεβρουάριο του 2018.