Νέα τριετή σύμβαση επιθυμεί ο δήμος της Αίγινας για τη χρήση του ΣΜΑ Σχιστού. Η πρώτη σύμβαση έληξε τον Μάρτιο.


Τον Σεπτέμβριο του 2020 το Δημοτικό Συμβούλιο της Αίγινας ενέκρινε κατά πλειοψηφία τη σύναψη σύμβασης συνεργασίας με τον Ε.Δ.Σ.Ν.Α. με αντικείμενο την εναπόθεση απορριμμάτων (οικιακών – σύμμεικτων) του Δήμου Αίγινας στο ΣΜΑ Σχιστού. Στόχος της σύμβασης, σύμφωνα με την τότε εισήγηση του αντιδημάρχου κ. Νίκου Πτερούδη, ήταν να εξασφαλιστεί οικονομικότερη μεταφορά των οικιακών απορριμμάτων, καθώς η μεταφορά τους στην Φυλή απαιτεί 2.5 - 3 ώρες, περισσότερα καύσιμα και εργατοώρες, ενώ στον ΣΜΑ Σχιστού 20 περίπου λεπτά.

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.Στις 09.02.2021 ο Ε.Δ.Σ.Ν.Α. ενημέρωσε τον δήμο της Αίγινας με έγγραφό του, ότι η μεταξύ τους σύμβαση με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών χρήσης του ΣΜΑ Σχιστού λήγει στις 24.03.2021. Με το ίδιο έγγραφο ζητά από τον δήμο της Αίγινας να τον ενημερώσει εάν επιθυμεί την σύναψη νέας σχετικής σύμβασης. Ο δήμος της Αίγινας με έγγραφό του στις 18/02/2021 ενημέρωσε τον Ε.Δ.Σ.Ν.Α. ότι επιθυμεί τη σύναψη νέας σύμβασης, με χρονική διάρκεια τριών ετών.

Η Εκτελεστική Επιτροπή του Ε.Δ.Σ.Ν.Α.  στην συνεδρίαση της 23ης Μαρτίου 2021 ενέκρινε την σύναψη σύμβασης συνεργασίας με το Δήμο Αίγινας με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών μεταφόρτωσης στον ΣΜΑ Σχιστού, σύμφωνα με τους όρους που περιλαμβάνονται στο Σχέδιο Σύμβασης.

Την παλιά σύμβαση που έληξε στις 23 Μαρτίου 2021 μπορείτε να την δείτε εδώ.

Μία παρατήρηση για την ημερομηνία λήξης της σύμβασης, είναι ότι σύμφωνα με το Άρθρο 3 που αφορά τη διάρκειά της, αυτή θα ίσχυε για 6 μήνες από την ημερομηνία της ανάρτησης της στην Διαύγεια. Η ανάρτηση έγινε στις 23 Σεπτεμβρίου 2020.

Μϊα δεύτερη παρατήρηση αφορά το Άρθρο 5° Προϋπολογισμός - Πόροι του σχεδίου σύμβασης, όπου ο δήμος θα τιμολογηθεί με βάση τον μαθηματικό τύπο της υπ' αρ. ΥΠΕΝ/ΔΔΑΠΠ/31606/930/19 (ΦΕΚ 1277/15.04.19). Για το θέμα μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα εδώ.

Ακολουθεί το νέο σχέδιο συνεργασίας - σύμβαση του ΕΔΣΝΑ με τον δήμο Αίγινας.

Ο ΕΔΣΝΑ ως αρμόδιος φορέας μεταφόρτωσης, επεξεργασίας και διάθεσης των στερεών αποβλήτων της 1ης Διαχειριστικής Ενότητας, που περιλαμβάνει όλη την ηπειρωτική Αττική και τα νησιά Αίγινα και Σαλαμίνα, έχων την ιδιοκτησία και την ευθύνη λειτουργίας του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) Σχιστού και λαμβάνοντας υπ΄ όψιν τη διαρκή ανάγκη των ΟΤΑ-χρηστών του ΣΜΑ Σχιστού για ενιαία και ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση του στόλου των κλειστών απορριμματοφόρων οχημάτων των ΟΤΑ και προκειμένου να ενισχυθεί η προσπάθεια για την ορθολογική διαχείριση των απορριμμάτων των Δήμων του Ν. Αττικής, υλοποιεί πρόγραμμα παροχής υπηρεσιών μεταφόρτωσης και μεταφοράς των οικιακού τύπου απορριμμάτων –μεταφερόμενων με τα κλειστού τύπου απορριμματοφόρα των ΟΤΑ -
μελών του.

Ο Δήμος Αίγινας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του στον τομέα του περιβάλλοντος για την αποκομιδή και διαχείριση των αποβλήτων εφαρμόζει πρόγραμμα διακεκριμένης συλλογής των οικιακού τύπου  απορριμμάτων με κλειστού τύπου απορριμματoφόρα του Δήμου. Τα συλλεγόμενα οικιακού τύπου απορρίμματα πριν μεταφερθούν για τελική διάθεση στο ΧΥΤΑ, προσκομίζονται κατ' αρχήν στο ΣΜΑ Σχιστού. Η Σύμβαση αυτή υπογράφεται μετά την λήψη των κάτωθι Αποφάσεων:

α) της με αριθμό … ../…. Αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του Δήμου Αίγινας
β) της υπ’ αρ…. ../2021 Απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής ΕΔΣΝΑ με τις οποίες απεφασίσθη η σύναψή της και έχοντας υπόψη τις διατάξεις των Ν 3463/2006 και 3852/2010.

Εν όψει των ανωτέρω, με την υπογραφή της παρούσης, τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν ως στόχο την παροχή των υπηρεσιών χρήσης του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) Σχιστού για την εξυπηρέτηση των δρομολογίων των κλειστού τύπου απορριμματοφόρων του Δήμου Αίγινας, ήτοι την μεταφόρτωση και μεταφορά στις εγκαταστάσεις διάθεσης ή και επεξεργασίας του ΕΔΣΝΑ στην ΟΕΔΑ Δυτικής Αττικής των οικιακού τύπου απορριμμάτων του Δήμου Αίγινας, όπως ορίζεται παρακάτω.

Άρθρο 1°
Αντικείμενο - Σκοπός της σύμβασης
Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η συνεργασία των συμβαλλομένων μερών και οι σχετικοί όροι προκειμένου για την παροχή υπηρεσιών χρήσης του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) Σχιστού για την εξυπηρέτηση των δρομολογίων των κλειστού τύπου απορριμματοφόρων του Δήμου Αίγινας και τη μεταφόρτωση των οικιακού τύπου απορριμμάτων που παράγονται στην περιοχή του Δήμου Αίγινας και συλλέγονται από το πρόγραμμα αποκομιδής του Δήμου Αίγινας και τη μεταφορά αυτών στην ΟΕΔΑ Δυτικής Αττικής.

Καθίσταται σαφές ότι στο ΣΜΑ Σχιστού γίνονται δεκτοί μόνο οι τύποι απορριμμάτων που προσδιορίζονται επακριβώς στον Πίνακα 1 της υπ’ αριθμ. 46933/14 ΚΥΑ, η οποία διέπει την λειτουργία του ΣΜΑ. Η απόπειρα απόρριψης φορτίων με απόβλητα που δεν περιλαμβάνονται στον ως άνω Πίνακα συνεπάγεται χρηματικό πρόστιμο με απόφαση της Ε.Ε.
Σκοπός του εν λόγω προγράμματος είναι η συμβολή, των εδώ συμβαλλομένων, στην ορθολογική διαχείριση των απορριμμάτων και την βελτιστοποίηση της απόδοσης των προγραμμάτων αποκομιδής επ΄ ωφελεία των πολιτών.

Συγκεκριμένα, δια της παρούσης προβλέπεται η δυνατότητα χρήσης των υπηρεσιών του ΣΜΑ Σχιστού σύμφωνα με τους κατωτέρω διαλαμβανόμενους όρους.3 / 6 Ο ΕΔΣΝΑ θα προσφέρει τις εν λόγω υπηρεσίες του, με την επιφύλαξη των διαδικασιών και όρων που προβλέπονται ακολούθως από την παρούσα, ήτοι διαθέτοντας ίδιο προσωπικό, τις εγκαταστάσεις του κεντρικού Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) στο Σχιστό περιοχής Περάματος, καθώς και τα ιδιόκτητα ειδικά οχήματα και containers του ΣΜΑ για την μεταφορά των απορριμμάτων (συσκευασμένα δια συμπιέσεως στα containers), για τελική διάθεση στην ΟΕΔΑ Δυτικής Αττικής. Έτσι, υπό συνθήκες κανονικής λειτουργίας του ΣΜΑ και υπό τους όρους που διέπουν την παρούσα, ο Δήμος Αίγινας, πέραν του εργολαβικού ανταλλάγματος, το οποίο θα καταβάλλει, για τις εν λόγω υπηρεσίες, καμία άλλη οικονομική υποχρέωση να μην έχει, ως προς την μεταφορά των απορριμμάτων στην ΟΕΔΑ.
Η εκτέλεση των υπόψη υπηρεσιών μεταφόρτωσης θα γίνεται υπό τους κατωτέρω ειδικότερους όρους:

Άρθρο 2°
Υποχρεώσεις - Δικαιώματα Συμβαλλόμενων
2.1.Ο ΕΔΣΝΑ αναλαμβάνει την υποχρέωση να μεταφέρει τις ποσότητες των απορριμμάτων του Δήμου Αίγινας, οι οποίες θα εισέρχονται στις εγκαταστάσεις του ΣΜΑ Σχιστού, εντός του εκάστοτε ισχύοντος ωραρίου και ημερών λειτουργίας του. Υπό κανονικές συνθήκες, το ωράριο λειτουργίας του ΣΜΑ Σχιστού σε υποδοχή των οχημάτων αποκομιδής του συνόλου των χρηστών του θα είναι 00:01 έως 18:00 από Δευτέρα έως Παρασκευή και τα Σάββατα από 00:00 έως 08:00, με εξαίρεση τις αργίες και θα ακολουθεί τους εκάστοτε ισχύοντες περιορισμούς εκ του ωραρίου λειτουργίας του ΧΥΤΑ Δυτ. Αττικής. Ο
ΕΔΣΝΑ διατηρεί το δικαίωμα να διακόπτει ή και να περιορίζει την υποδοχή των απορριμματοφόρων των χρηστών του ΣΜΑ, όποτε αυτό απαιτηθεί, από απρόβλεπτες αιτίες (καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης, διακοπή λειτουργίας του ΧΥΤΑ, βλάβες σε εγκαταστάσεις, εξάντληση δυνατότητας υποδοχής φορτίου, μη έγκαιρη αναπλήρωση αποχωρούντος προσωπικού, κλπ.). Σε σοβαρές περιπτώσεις αλλαγής του προγράμματος του ΣΜΑ (μεταβολές στο ωράριο ΧΥΤΑ, αποχωρήσεις προσωπικού ΣΜΑ, σοβαρά προβλήματα στις εγκαταστάσεις, κλπ.) ο Δήμος Αθηναίων θα ενημερώνεται εγγράφως, το ταχύτερο
δυνατό, ενώ στις υπόλοιπες έκτακτες περιπτώσεις τηλεφωνικώς.

Ο ΕΔΣΝΑ θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του ΣΜΑ και ο Δήμος Αθηναίων αναλαμβάνει την υποχρέωση να κατευθύνει τα οχήματά του, κατ΄ ευθείαν στον ΧΥΤΑ Δυτ. Αττικής, όποτε αυτό απαιτηθεί.

2.2.Ο Δήμος Αίγινας δι΄ ιδίων αυτού μέσων και προσωπικού θα συλλέγει τα απορρίμματα που παράγονται στην περιοχή του, σύμφωνα με το πρόγραμμα αποκομιδής (των κλει στών τύπου  πορριμματοφόρων του), που εκάστοτε εκπονεί και θα τα μεταφέρει στις προαναφερθείσες εγκαταστάσεις του ΣΜΑ Σχιστού προκειμένου εκ του τόπου αυτού να αρχίζει η μεταφόρτωση με τους όρους που μνημονεύονται ακολούθως.
2.3. Ο Δήμος Αίγινας αποδέχεται τον εν ισχύ «Κανονισμό Χρήσης των εγκαταστάσεων του ΣΜΑ Σχιστού, από τα πληρώματα των οχημάτων αποκομιδής απορριμμάτων των εξυπηρετουμένων Ο.Τ.Α». Αντίγραφο (εγχειρίδιο) του προαναφερόμενου Κανονισμού συνοδεύει την παρούσα και ο Δήμος Αίγινας αναλαμβάνει την υποχρέωση να διανείμει αντίγραφα του Κανονισμού, σε όλο το αρμόδιο προσωπικό του και τα πληρώματα των οχημάτων αποκομιδής του, καθώς και να επιστήσει την προσοχή τους στην αυστηρή τήρηση των οδηγιών που περιλαμβάνονται σ΄ αυτόν.
2.4.Ο Δήμος Αίγινας θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια συντονισμού των προγραμμάτων και της κίνησης των απορριμματοφόρων του, ώστε ο αριθμός των αφικνούμενων οχημάτων στις εγκαταστάσεις του ΣΜΑ να ισοκατανέμεται, κατά το δυνατόν, στο διάστημα του ωραρίου λειτουργίας του ΣΜΑ. Ιδίως δε, κατά τις ημέρες αιχμής φορτίων (Δευτέρες και επομένη ημέρα αργιών ή απεργιών), προκειμένου να αποφεύγεται η κυκλοφοριακή συμφόρηση.4 / 6

Άρθρο 3°
Διάρκεια ισχύος της Σύμβασης
Η ισχύς της παρούσας Σύμβασης άρχεται από την ημερομηνία ανάρτησής της στη Διαύγεια και η διάρκεια ισχύος της θα είναι από ….../……./2021 έως …../….../202…. Η ισχύς της παρούσας δυνατόν να παραταθεί για ένα εξάμηνο με αποφάσεις των συμβαλλομένων εφόσον το επιθυμούν.

Άρθρο 4°
Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης έργου
Οι υπηρεσίες μεταφόρτωσης θα παρέχονται συνεχώς, καθ΄ όλη την διάρκεια του χρόνου ισχύος της σύμβασης βάσει των εκάστοτε αναγκών του Δήμου Αίγινας σε συνδυασμό με το χρονικό προγραμματισμού του ΕΔΣΝΑ για την λειτουργία του ΣΜΑ Σχιστού και τους λοιπούς όρους της παρούσης.

Άρθρο 5°
Προϋπολογισμός – Πόροι
5.1.Ο Δήμος Αίγινας για την υποστήριξη των λειτουργικών δαπανών για την εφαρμογή της σύμβασης και έναντι των παραπάνω παρεχομένων υπηρεσιών του ΕΔΣΝΑ υποχρεούται να καταβάλλει στον ΕΔΣΝΑ το αντίστοιχο ποσόν , όπως προβλέπεται από:
  • Την υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΑΠΠ/31606/930/19 (ΦΕΚ 1277/15.04.19, τ.β’) Κ.Υ.Α. περί του Κανονισμού Τιμολόγησης των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ),
  • Το άρθρο 55 του Ν.4609/19 με το οποίο αντικαταστάθηκε το άρθρο 43 του Ν. 4042/12 (ΦΕΚ 67/03.05.19, τ.α’) περί καθορισμού Περιβαλλοντικής Εισφοράς,
  • Το υπ’ αρ. ΥΠΕΝ/ΔΑΑ/81654/1842/23-09-20 (αρ. πρωτ. Ε.Δ.Σ.Ν.Α.: 11490/23-09-20) έγγραφο αναφορικά με την παροχή διευκρινήσεων σχετικά με την εφαρμογή του Ν. 4609/19 και της ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΔΑΠΠ /31606/930/2019,
  • Την υπ’ αριθμ. 01/2021 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. 5.2 Ορίζεται ότι στο ΣΜΑ Σχιστού θα εισέρχονται καθημερινά έως πέντε (5) απορριμματοφόρα του Δήμου Αίγινας, ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες λειτουργίας του.
5.3 Σε κάθε περίπτωση, η χρέωση θα υπολογίζεται βάση των ζυγίσεων των απορριμματοφόρων, που θα εκτελείται κατά την είσοδό τους στις εγκαταστάσεις του ΣΜΑ. Η εκκαθάριση θα γίνεται ανά εξάμηνο με βάση λογαριασμό και πιστοποίηση που θα συντάσσει ο ΕΔΣΝΑ και θα ελέγχει και θα προσυπογράφει ο Δήμος Αίγινας εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή στο Δήμο της πιστοποίησης ή όπως άλλως προβλέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
5.4 Η καταβολή του τέλους μεταφόρτωσης από τον Δήμο Αίγινας στον ΕΔΣΝΑ θα γίνει με τη διαδικασία που προβλέπεται από την διάταξη του άρθρου 9 του Ν. 3854/2010, ήτοι μέσω των ανταποδοτικών τελών καθαριότητας και σε περίπτωση που αυτά δεν επαρκούν θα εφαρμόζεται η ειδική διαδικασία είσπραξης μέσω της ΔΕΗ ΑΕ (ή άλλων παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας) και των ΚΑΠ, εκχωρώντας ο ΔήμοςΑίγινας προς τον ΕΔΣΝΑ τα δικαιώματά του από τα ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας.
5.5 Η παρακολούθηση εφαρμογής των όρων της παρούσας θα γίνεται από την Διεύθυνση Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων, η οποία ορίζεται ως Διευθύνουσα Υπηρεσία και το αρμόδιο τμήμα αυτής.

Άρθρο 6°
Φορέας Εκτέλεσης της Σύμβασης
Συμφωνείται από τους Συμβαλλόμενους ότι φορέας εκτέλεσης της σύμβασης θα είναι ο ΕΔΣΝΑ, ο οποίος κατά κύριο λόγο έχει την ιδιοκτησία και διαχείριση του ΣΜΑ Σχιστού και το τεχνικό προσωπικό για την λειτουργία και συντήρηση αυτού.5 / 6

Άρθρο 7°
Όργανο Παρακολούθησης της Σύμβασης
Οι συμβαλλόμενοι συνιστούν τριμελές όργανο παρακολούθησης της σύμβασης στο οποίο θα συμμετέχουν, ο μεν ΕΔΣΝΑ με δύο (2) εκπροσώπους, ο δε Δήμος Αίγινας με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Καθαριότητας. Οι εκπρόσωποι του ΕΔΣΝΑ θα οριστούν με Απόφαση του Γενικού Γραμματέα του ΕΔΣΝΑ. Με την ίδια Απόφαση θα οριστούν και οι αναπληρωτές τους σε περίπτωση κωλύματος. Ο Αναπληρωτής του Αντιδημάρχου θα οριστεί από τον ίδιο. Την ευθύνη σύγκλισης του οργάνου μπορεί να έχει οποιοδήποτε από τα μέλη του. Το όργανο θα συγκαλείται με πρόσκληση του ενός εκ των μελών του, η οποία θα κοινοποιείται στα έτερα τουλάχιστον δύο (2) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Το όργανο αυτό θα έχει τις εξής αρμοδιότητες: α) Θα καθορίζει τις ενδεδειγμένες προτεραιότητες, β) θα επιβλέπει την υλοποίηση της εφαρμογής των όρων της παρούσας σύμβασης, γ) θα εποπτεύει την επίλυση εν γένει κάθε προβλήματος που θα αναφανεί κατά την διάρκεια της συμβάσεως και στα πλαίσια αυ-
τής, δ) θα κοινοποιεί τα πρακτικά των συνεδριάσεών του στα Όργανα που θα υποδειχθούν από τους υπογράφοντες την παρούσα Σύμβαση.

Άρθρο 8°
Ειδικότερες Συμφωνίες
Η παροχή κάθε μέρους θεωρείται από τον κάθε συμβαλλόμενο δίκαια και εύλογη σε σχέση με την αντίστοιχη αντιπαροχή του και κάθε μέρος εγγυάται την δική του παροχή για όλο το διάστημα ισχύος της παρούσας. Η παρούσα συμφωνία είναι πλαίσιο σύμβασης και το περιεχόμενο της μπορεί α) να εξειδικεύεται κάθε φορά με ειδικότερες συμφωνίες για τις εξυπηρετούμενες ποσότητες απορριμμάτων του Δήμου Αθηναίων και οποιωνδήποτε άλλων απαραίτητων θεμάτων για την ομαλή λειτουργία της σύμβασης, β) μπορεί να τροποποιείται οποιοσδήποτε όρος της σύμβασης και ιδίως να παρατείνεται η ισχύς της προ της λήξεως αυτής, μετά από κοινές αποφάσεις των συμβαλλομένων από τα αρμόδια όργανά τους και μετά την τήρηση των προβλεπόμενων νομίμων διαδικασιών.

Ο ΕΔΣΝΑ έχει το δικαίωμα μονομερώς να διακόψει ή να αρνηθεί την παροχή υπηρεσιών του προς το Δήμο Αθηναίων εφ' όσον παρατηρηθούν υπερβολικές καθυστερήσεις αποπληρωμής για προσφερθείσες και πιστοποιηθείσες υπηρεσίες ή και στην περίπτωση αδυναμίας του ΕΔΣΝΑ να εξασφαλίσει το απαιτούμενο προσωπικό για την επάνδρωση της μονάδας.

Προσαρτώνται στην παρούσα :
α) ο ισχύων Κανονισμός Χρήσης των εγκαταστάσεων του ΣΜΑ Σχιστού από τα πληρώματα των οχημάτων αποκομιδής απορριμμάτων των εξυπηρετουμένων Ο.Τ.Α.
β) την υπ’ αριθμ. 46933/14 ΚΥΑ
Ρητά συμφωνείται, ότι η παραπάνω καθορισθείσα οικονομική αποζημίωση υπέρ του ΕΔΣΝΑ για την παροχή υπηρεσιών μεταφόρτωσης, δεν απαλλάσσει το Δήμο Αθηναίων από την καταβολή της τακτικής εισφοράς του ή άλλων τελών προς τον ΕΔΣΝΑ. Ο ΕΔΣΝΑ διατηρεί το δικαίωμα να αναπροσαρμόσει αιτιολογημένα το τέλος χρήσης του ΣΜΑ που προβλέπεται στο Άρθρο 5, παρ. 1της παρούσας Σύμβασης, ύστερα από απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου.

Σε περίπτωση σοβαρής παράβασης των όρων της Σύμβασης θα επιβάλλεται με Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΔΣΝΑ, ύστερα από εισήγηση της Διεύθυνσης, ποινική ρήτρα, το ύψος της οποίας θα προσδιορίζεται με βάση την σοβαρότητα της παράβασης και σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας.

Πάσα διαφορά που θα προκύψει τυχόν από τη σύμβαση, αυτή θα λύεται διαιτητικός με ένα διαιτητή που θα ορίζει εκάτερο μέλος των συμβαλλομένων, οριζομένου σαν επιδιαιτητού του Προέδρου της Τοπικής 'Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος.