Μετατέθηκε η ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου "Εκπόνηση μελέτης φωτισμού ανάδειξης του Ναού Αφαίας στην Αίγινα".

 
Η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη υπέγραψε χθες την απόφαση με την οποία μετατίθεται η ημερομηνία λήξης του έργου "Εκπόνηση μελέτης φωτισμού ανάδειξης του Ναού Αφαίας στην Αίγινα", απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων. Πιο συγκεκριμένα η απόφαση αφορά στην τροποποίηση της αρ. πρωτ. 129911/5-5-2021 (ΑΔΑ Ψ7ΖΠ4653Π4-Ρ2Θ) Υπουργικής Απόφασης περί έγκρισης εκτέλεσης εργασιών του παραπάνω έργου. Η προηγούμενη ημερομηνία λήξης ήταν 30-9-2021 και η νέα 20-12-2021.

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.
Υπενθυμίζεται, ότι η απόφαση, που είχε υπογράψει η υπουργός τον Μάιο του 2021, για την εκτέλεση τού έργου για τον φωτισμό και την ανάδειξη της Αφαίας, ανάφερε τα ακόλουθα (αντικαταστάθηκε η παράγραφος 4 με την λήξη της ημερομηνίας):
 
1. Εγκρίνεται η εκτέλεση εργασιών του έργου “Εκπόνηση μελέτης φωτισμού ανάδειξης του ναού της Αφαίας στην Αίγινα”, απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Πειραιώς και Νήσων.
2. Οι εργασίες που θα εκτελεστούν αφορούν την εκπόνηση μελέτης φωτισμού ανάδειξης του ναού της Αφαίας και του ανδήρου αυτού, σε επίπεδο α) προμελέτης - οριστικής μελέτης (α’ φάση) και β) μελέτης Εφαρμογής και τευχών δημοπράτησης (β’ φάση), σύμφωνα με την τεχνική έκθεση-προδιαγραφές που έχουν τεθεί με το ως άνω αρ. 15 έγγραφο της Διεύθυνσης Μελετών Εκτέλεσης Έργων Μουσείων και Πολιτιστικών Κτιρίων του ΥΠΠΟΑ. Στο αντικείμενο της μελέτης περιλαμβάνεται και η ηλεκτρική εγκατάσταση που θα απαιτηθεί για να καλύψει τις ανάγκες φωτισμού του μνημείου (σωληνώσεις, σωληνώσεις, καλωδιώσεις, ηλεκτρικοί πίνακες, τα φωτιστικά σώματα LED, σύστημα διαχείρισης φωτισμού).
3. Για την εκτέλεση του παραπάνω εργασιών και κάθε άλλη ενέργεια στο πλαίσιο της αυτεπιστασίας μέχρι ολοκλήρωσης του έργου, εγκρίνεται συνολική δαπάνη ποσού δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (15.000,00 €) με Φ.Π.Α. από τον κωδικό 2014ΣΕ51400007 της ΣΑΕ 514 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων τρέχοντος έτους.
Η παράγραφος (4) αντικαθίσταται ως εξής:
4. Η εκτέλεση του έργου έχει ημερομηνία έναρξης την 5η-5ου-2021 και λήξης την 20ή-12-2021.
5. Με την περαίωση των εργασιών να εκδοθεί σχετική βεβαίωση και η προβλεπόμενη από το άρθρο 9 παρ. 6 του Π.Δ. 24/2019 έκθεση απολογισμού του εργασιών. Τα στοιχεία αυτά να κοινοποιηθούν και στην αρμόδια Διεύθυνση του ΥΠΠΟΑ.