Ψήφισμα του Νοσοκομείου Αιγίνης "Ο Άγιος Διονύσος", επί τη εκδημία του Σώζοντος Βελιώτου.

nosokomeio-aeginas.jpg

Το Δ.Σ. του Νοσοκομείου Αιγίνης «Ο Άγιος Διονύσιος», επί τω θλιβερώ αγγέλματι της εις Κύριον εκδημίας του αειμνήστου Προέδρου του Σώζοντος Βελιώτου, εκφράζοντας την βαθυτάτην του θλίψιν, ανακοινώνει τα εξής:

Ο μακαριστός Σώζων Βελιώτης διετέλεσεν Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ιδρύματος την δεκαετίαν 2003-2013 και απετέλεσε κεφάλαιον εις την νεώτερη ιστορίαν του. Διακριθείς διά την ακάματον και άοκνον διακονίαν του εις την υπηρεσίαν του πάσχοντος συνανθρώπου∙ διακριθείς δια τας ανεκτιμήτους υπηρεσίας τας οποίας προσέφερεν εις το Ίδρυμα με πίστιν και αφοσίωσιν∙ διακριθείς δια το διοικητικόν και οργανωτικόν του χάρισμα, συνετέλεσε τα μέγιστα εις την επέκτασιν και οργάνωσιν του κτηριακού συγκροτήματος του Ιδρύματος, ως και εις τον εκσυγχρονισμόν των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας και την απάλυνσιν του πόνου των ασθενούντων αδελφών μας. Η τοπική Αυτοδιοίκησις, η τοπική μας Εκκλησία, το Νοσοκομείο μας και η κοινωνία ολόκληρος της νήσου μας σήμερα αποχαιρετά έναν Εκλεκτόν Άνθρωπον ο οποίος με την ανιδιοτελή του αγάπην εδικαίωσεν το μεγάλον Αγαθόν Της Όντως Ζωής.

Το Δ.Σ., λαβόν υπ’ όψιν την Θυσιαστικήν Διακονίαν του, την Βαθείαν Αγάπην του καί τας πολυειδείς Ευεργεσίας του προς το Ίδρυμά μας, κατά τα δέκα έτη της προσφοράς του ως Προέδρου, ομοφώνως

Αποφασίζει:

1. Να αποτίνει φόρον τιμής προς το πρόσωπόν του,
2. Να αναρτήσει μεσίστιον επί τριήμερον την Σημαίαν του Ιδρύματος,
3. Να παρακολουθήσει σύσσωμον την Εξόδιον Ακολουθίαν,
4. Να καταθέσει χρηματικόν ποσόν εις μνήμην του εκδημήσαντος, δια τας ανάγκας του Ιδρύματος
5. Να αναρτήσει την φωτογραφίαν του εις την αίθουσαν Συνεδριάσεων του Ιδρύματος και
6. Να εκφράσει τα θερμά συλλυπητήριά του εις τα τέκνα και τα εγγόνια του.

Ευχόμενοι προς τον Κύριον, όπως, δια πρεσβειών του Αγίου Προστάτου μας Διονυσίου, ο Αρχηγός της Ζωής και του θανάτου ανταποδώσει πλούσιον τον μισθόν του έργου του, επιβραβεύσει τον αγώνα του εις την άνω Ιερουσαλήμ και αναπαύσει την ψυχήν αυτού εν χώρᾳ Ζώντων και Δικαίων εις την τρυφήν του Παραδείσου και εις την αγαλλίασιν της δόξης Του.

Δια τον σκοπόν αυτόν συνετάχθη το παρόν και υπογράφεται ως εξής:

screenshot.1232.png

Αναπροσαρμογή των κομίστρων στις επιβατικές γραμμές του Υπεραστικού ΚΤΕΛ Αίγινας.

ktel-aeginas-apofasi.jpg
Με απόφαση που υπογράφει ο Αντιπεριφερειάρχης Νήσων κ. Γιάννης Βουτσινάς και δημοσιεύθηκε στις 1 Μαρτίου 2024, αναπροσαρμόζονται οι τιμές των κομίστρων στις επιβατικές γραμμές του Υπεραστικού ΚΤΕΛ Ν. Αίγινας,

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην με αριθ. α) Β/οικ.69088/4971/15/12-11-2015 (ΦΕΚ 2498/τ5.Β΄/19-11-2015) απόφαση Υφυπουργού Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων και β) 384209/15-12-2023 (ΦΕΚ7141/τ.Β΄/20-12-2023) υπουργική απόφαση σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

screenshot.1230.png
Στην απόφαση λαμβάνονται υπόψιν, μεταξύ άλλων, η με αριθ. 384209/15-12-2023 (ΦΕΚ7141/τ.Β΄/20-12-2023) απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με θέμα «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Β/ οικ.69088/4971/15/12-11-2015 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός των κομίστρων των αστικών και υπεραστικών ΚΤΕΛ και ΚΤΕΛ Α.Ε. της χώρας» (Β’ 2498) και η από 08/01/2024 αίτηση έγκρισης κομίστρων της εταιρείας «Υπεραστικό ΚΤΕΛ Ν. Αίγινας».

Οι παρατηρήσεις που αναγράφονται στην απόφαση:

1. Στην τιμή των εισιτηρίων συμπεριλαμβάνεται η προβλεπόμενη εισφορά 5% του άρθρου 13 του Ν. 2963/2001 (ΦΕΚ 268/τ.Α΄/2001).
2. Στις υπεραστικές επιβατικές γραμμές το κατώτερο όριο κανονικού εισιτηρίου, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ , ορίζεται σε 1,76€ και του μειωμένου, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σε 0,88€.
3. Τα μειωμένα εισιτήρια (50% και 25% των κανονικών) υπολογίζονται με βάση τις κατά το άρθρο 2 της Υ.Α. με αριθ. 384209/2023 (ΦΕΚ/τ.Β΄/7141) προκύπτουσες τιμές, χωρίς να στρογγυλοποιηθούν, πολλαπλασιαζόμενες με τους αντίστοιχους συντελεστές έκπτωσης. Στη συνέχεια και μετά τηνς επιβολή του ισχύοντα Φ.Π.Α. στρογγυλοποιούνται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 6 της Υ.Α. Β΄οικ.69088/4971/15 (ΦΕΚ/τ.Β΄/2498).
4. Για τη μεταφορά παιδιών ηλικίας ηλικίας μέχρι έξι (6) ετών, δεν οφείλεται ιδιαίτερο εισιτήριο πέραν εκείνου που εκδίδεται για το πρόσωπο που το συνοδεύει, μετά του οποίου θεωρείται ότι αποτελεί έναν και τον αυτόν επιβάτη, εφόσον δεν ζητείται γι’ αυτά χωριστή θέση, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 8. της Υ.Α. οικ. 69088/4971/15 (ΦΕΚ Β’ 2498).
5. Οι παραβάτες των διατάξεων της αριθ. Β οικ. 69088/4971/15 (ΦΕΚ Β’ 2498) και της σε εκτέλεση αυτής παρούσας απόφασης τιμωρούνται κατά τις διατάξεις του άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικα.
6. Το πρόστιμο που επιβάλλεται στους διακινούμενους με τα συγκοινωνιακά μέσα του υπεραστικού ΚΤΕΛ Αίγινας είναι ίσο με το διπλάσιο της τιμής του εισιτηρίου αφετηρίας – τέρματος του δρομολογίου, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 2 της Υ.Σ. οικ. 69088/4971/15 (ΦΕΚ Β’ 2498).
7. Η παρούσα απόφαση ισχύει από την υπογραφή της, βάση του άρθρου 7 παρ. 3 της αριθ. Β οικ. 69088/4971/15 (ΦΕΚ Β’ 2498), απόφασης του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

Υπογράφηκε η σύμβαση για το έργο της αναβάθμισης του δημοτικού σταδίου Αίγινας και του γηπέδου μπάσκετ της Κυψέλης. Ποιες είναι οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν.

IMG_20230326_124241.jpg
Υπογράφηκε την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024, από το δήμαρχο Αίγινας κ. Γιάννη Ζορμπά και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρίας η σύμβαση για την προμήθεια με τίτλο "Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Αίγινας", συνολικής αξίας 670.036 ευρώ.

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.
Το ποσό του συμβατικού τιμήματος θα χρηματοδοτηθεί κατά 600.000 ευρώ από το Υπουργείο Εσωτερικών "Φιλόδημος ΙΙ" και 70.036 ευρώ που θα χρηματοδοτηθεί από ίδια έσοδα του Δήμου Αίγινας.

Πρόκειται για διαγωνισμό που αφορά ο δημοτικό στάδιο Αίγινας και το γήπεδο μπάσκετ της Κυψέλης. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά που προβλέπονται από την σύμβαση σύμφωνα με το άρθρο 6 της Διακήρυξης, πλήρως τοποθετημένα και σε κατάσταση έτοιμα για χρήση εντός εννέα μηνών.

IMG_20230326_124229.jpg
Ποια σημεία του στίβου θα επισκευαστούν στο Δημοτικό Στάδιο Αίγινας.


Οι φωτογραφίες είναι από το ρεπορτάζ του Aegina Portal, και δείχνουν την κατάσταση στη οποία έχει περιέλθει σήμερα μέρος του ταρτάν του στίβου, που είχε τοποθετηθεί, μόλις πριν από 6 χρόνια, το 2018. Πάντως σύμφωνα με την μελέτη η προμήθεια του συνθετικού τάπητα επιφανειών στίβου αφορά τις επιφάνειες που βρίσκονται στα δύο ημικυκλικά σημεία πίσω από τις δύο εστίες ποδοσφαίρου.

Στην υφιστάμενη κατάσταση συναντάται παλιός συνθετικός τάπητας, φθαρμένος και σε πολλά σημεία αποξηλωμένος. Τα σημεία αυτά αποτελούν εστίες κινδύνου για τους αθλητές και για το λόγο αυτό θα αποκατασταθούν, ώστε να δημιουργηθεί μία συνέχεια επιφάνειας τάπητα στο σύνολο των χώρων που χρησιμοποιούνται από τους αθλητές στίβου.

Θα ήταν ιδιαίτερα ωφέλιμο να αποκατασταθούν όλα τα φθαρμένα σημεία στο στίβο.

IMG_20221015_125015.jpg
Πού θα τοποθετηθεί ο συνθετικός χλοοτάπητας ποδοσφαίρου. 

Σύμφωνα με την μελέτη σε διάφορα σημεία του σταδίου συναντώνται επιφάνειες ακάλυπτες, οι οποίες στην παρούσα κατάσταση δεν δύναται να χρησιμοποιηθούν για καμία δραστηριότητα. Στα πλαίσια της παρούσας προμήθειας προβλέπεται η επίστρωση αυτών των επιφανειών με συνθετικό χλοοτάπητα ποδοσφαίρου τελευταίας γενιάς. Ο συνθετικός χλοοτάπητας προβλέπεται να εγκατασταθεί για να καλύψει επιφάνειες συνολικού εμβαδού 440 τ.μ. 

Επιγραμματικά οι παρεμβάσεις στο Δημοτικό Στάδιο Αίγινας είναι οι ακόλουθες:

 • Προμήθεια και εγκατάσταση μεταλλικού στεγάστρου κερκίδων
 • Προμήθεια και εγκατάσταση καθισμάτων κερκίδας
 • Προμήθεια και εγκατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα ποδοσφαίρου
 • Προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών και ηλεκτρολογικού υλικού
 • Προμήθεια και εγκατάσταση συνθετικού ελαστικού τάπητα επιφανειών στίβου
 • Προμήθεια και εγκατάσταση πάγκου αθλητών
 • Εργασίες εγκατάστασης υγρομόνωσης και στεγανοποίησης των κερκίδων του σταδίου.


Οι παρεμβάσεις σχετικά με το ανοιχτό γήπεδο μπάσκετ στον οικισμό Κυψέλη προβλέπουν:

Την προμήθεια και εγκατάσταση αθλητικού δαπέδου γηπέδου μπάσκετ με χυτό από ανακυκλωμένο καουτσούκ (SBR), πάχους 8 μ.μ. και μετέπειτα χυτή ακρυλικής βάσης, αυτοεπιπεδούμενη, αντιολισθηρή τελική επένδυση. Επίσης μετά την εγκατάσταση του δαπέδου προβλέπεται η αντικατάσταση των μπασκετών με καινούριες ολυμπιακού τύπου, κατάλληλες για εγκατάσταση σε εξωτερικό χώρο, καθώς και η εγκατάσταση δύο πάγκων αναπληρωματικών.

Σύμφωνα με την μελέτη το δάπεδο θα κατασκευαστεί πάνω στο υπάρχον σκυρόδεμα, το οποίο αρχικά θα αποκατασταθεί πλήρως σε σημεία που απαιτείται. Στις παρεμβάσεις που προτείνονται στην παρούσα, περιλαμβάνονται όλες οι απαιτούμενες εργασίες αποκατάστασης τυχόν ρηγματώσεων, καθώς και η γενικότερη επιπεδοποίηση του υποστρώματος (ή δημιουργία κλίσεων) με την χρήση σκυροδέματος κατάλληλων προδιαγραφών. Οι εργασίες αυτές θα γίνουν σύμφωνα με τις υποδείξεις του προμηθευτή, αλλά και με την σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας.

Πάνω στο προβλεπόμενο-καθαρό υπόστρωμα σκυροδέματος θα ψεκαστεί πολυουρεθανικό primer, χρησιμοποιώντας ψεκαστικό εξοπλισμό χωρίς αέρα (airlesssprayer), ή βούρτσες για να επιτευχθεί έτσι η σωστή πρόσφυση μεταξύ της επιφάνειας αυτής και του συνθετικού τάπητα.

Εν συνεχεία θα τοποθετηθεί ένα στρώμα, ρευστού μίγματος πολυουρεθάνης, με κόκκους ανακυκλωμένου καουτσούκ κοκκομετρίας 0,5-1,5 μμ. Το μίγμα αυτό θα απλωθεί με ειδικό finisher ή με μύστρα, ειδικό μαστάρι ώστε να δημιουργηθεί ένα στρώμα πάχους 8 μμ πάνω από το στεγανοποιημένο σκυρόδεμα.

Μετά την εγκατάσταση του δαπέδου προβλέπεται η αντικατάσταση των μπασκετών με καινούριες ολυμπιακού τύπου, κατάλληλες για εγκατάσταση σε εξωτερικό χώρο, καθώς και η εγκατάσταση δύο πάγκων αναπληρωματικών.
 

Υπενθυμίζεται ότι χρειάστηκαν σχεδόν τέσσερα χρόνια από την έγκριση της συμμετοχής τον Απρίλιο του 2019 στο πρόγραμμα "Φιλόδημος II", έως τον ορισμό του διαγωνισμού, τελικά, ως άγονου τον Νοέμβριο του 2022, χωρίς υπαιτιότητα ή ευθύνη του Δήμου Αίγινας.

Το χρονικό πλαίσιο του έργου, είναι χαρακτηριστικό των χρονοβόρων διαδικασιών ή και άλλων παραμέτρων, που συχνά επιμηκύνουν το χρόνο την ολοκλήρωση ενός διαγωνισμού ή και την ολοκλήρωση του  έργου. Παραθέτουμε τις ακόλουθες ημερομηνίες:

 • Η έγκριση της συμμετοχής στο πρόγραμμα "Φιλόδημος ΙΙ" είχε γίνει στις 9 Απριλίου 2019.
 • Η έγκριση της μελέτης είχε γίνει με κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19 Απριλίου 2019. Την εισήγηση είχε κάνει ο τότε πρόεδρος του ΔΑΟΑ κ. Σταμάτης Μαρμαρινός.
 • Η ένταξη της Πράξης στο πρόγραμμα "Φιλόδημος II", στο πλαίσιο της Πρόσκλησης IV Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων, έγινε από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών στις 1 Οκτωβρίου 2020.
 • Ακολούθησε το 2021 η έγκριση της μελέτης από την Οικονομική Επιτροπή, η οποία κατά τη διάρκεια του 2022, χρειάστηκε να συζητήσει άλλες τέσσερεις φορές και να πάρει αποφάσεις για τα αποτελέσματα των πρακτικών.
 • Ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, ήρθε προς συζήτηση, η αξιολόγηση του Πρακτικού ΙΙ και του Πρακτικού ΙΙΙ, του έργου  "Αναβάθμιση Αθλητικών Εγκαταστάσεων Αίγινας", στην Οικονομική Επιτροπή που πραγματοποιήθηκε στις 22 Μαΐου 2023.

Α.Ο.Α. Σαρωνικός - Α.Ο. Κελεός Ελευσίνας 3-0 σετ. Για την 2η αγωνιστική των Κ-16 των κοριτσιών της ΕΣΠΕΔΑ.

IMG_7493.jpg

Γράφει ο Σταύρος Ρωπαΐτης.
Για την 2η αγωνιστική του πρωταθλήματος των Κ-16 των κοριτσιών της ΕΣΠΕΔΑ, ο Σαρωνικός επικράτησε με 3-0 σετ του Κελεού Ελευσίνας στο κλειστό του ΕΠΑΛ, την Κυριακή το μεσημέρι. 

Από το Podcasting Feed του ένθετου Offside στο ραδιόφωνο του Aegina PortalΟι νεαρές βολεϊμπολίστριες της Σβέτλας Βασίλεβα πραγματοποίησαν σπουδαία εμφάνιση επικρατώντας κατά κράτος της ομάδας από τα Δυτικά Προάστια. Ο Σαρωνικός παρουσίασε ένα εξαιρετικό πρόσωπο στο τάραφλεξ του ΕΠΑΛ, αποζημιώνοντας στο έπακρο τους φιλάθλους του, οι οποίοι επέλεξαν να περάσουν ένα ηλιόλουστο κυριακάτικο μεσημέρι, παρακολουθώντας από κοντά έναν αγώνα βόλεϊ υποδομών.

Στα αγωνιστικά, οι γηπεδούχες ξεκίνησαν εντυπωσιακά το ματς και με κυρίαρχο όπλο το σέρβις πήραν από την αρχή μεγάλο προβάδισμα, το οποίο κράτησαν ως το τέλος.

IMG_7514.jpg

Το 25-6 αντικατοπτρίζει πλήρως την εικόνα του παιχνιδιού, με τα κορίτσια της κόουτς Βασίλεβα να δείχνουν μεγάλη διάθεση παρά την σχετική κούραση από το νικηφόρο παιχνίδι του Σαββάτου (οι περισσότερες αθλήτριες απαρτίζουν και το ρόστερ των Κ-18). Στο 2ο σετ η ομάδα από την Ελευσίνα μπήκε καλύτερα από το 1ο και έδειξε να βάζει δύσκολα στην αντίστοιχη ομάδα της Αίγινας, μέχρι όμως τους 8 πόντους.

Εκεί, μετά και τις οδηγίες της έμπειρης προπονήτριας των νησιωτών, η κατάσταση άλλαξε και με απόλυτη συγκέντρωση τα κορίτσια του Σαρωνικού ξανά έγιναν το 'αφεντικό' της αναμέτρησης. Με άκρως πιεστικό σέρβις σε συνδυασμό με τις εξαιρετικές συνεργασίες, οι μπλε του νησιού ήταν κυρίαρχες, φτάνοντας άνετα στο 25-12 και στο 2-0, μέσα σε πραγματική αποθέωση. Το 3ο σετ ήταν μια τυπική διαδικασία, καθώς και με όπλο την ψυχολογία, τα κορίτσια του Σαρωνικού προηγήθηκαν με 8-0, συνδυάζοντας ουσία και θέαμα. Πολύ καλό σέρβις, αποτελεσματικά τελειώματα και αρκετό πάθος συνέθεσαν μια μοναδική παράσταση βόλεϊ από τα νεαρά κορίτσια της νησιώτικης ομάδας.

IMG_7462.jpg

Με το σετ να τελειώνει 25-5, ο Σαρωνικός έφτασε στο άνετο 3-0 το οποίο πανηγυρίστηκε δεόντως. Μετά το δυνατό σέρβις της Λούβαρη και την κακή υποδοχή των κοριτσιών του Κελεού, ήρθε ο 25ος πόντων των μπλε, με σύσσωμη την αποστολή του Σαρωνικού να μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο και να πανηγυρίζει τη νίκη. Τα κορίτσια αμέσως μετά μάλιστα, κατευθύνθηκαν προς τους φιλάθλους του Σαρωνικού και γνώρισαν την αποθέωση.

"Καλό παιχνίδι για εμάς, και σημαντική νίκη. Τα κορίτσια έδειξαν μεγάλη διάθεση παρά την κούραση των συνεχόμενων αγώνων και είμαι πολύ ευχαριστημένη. Έχουμε αρκετό δρόμο μπροστά μας, και τα παιχνίδια είναι ιδιαίτερα απαιτητικά. Συγχαρητήρια και πάλι στα κορίτσια για την εμφάνιση και τη νίκη", δήλωσε στο Aegina Portal η τεχνικός Σβέτλα Βασίλεβα. 

IMG_7449.jpg

Στα αξιοσημείωτα του παιχνιδιού, η επανεμφάνιση μετά από σχεδόν ένα μήνα της Νεκταρίας Λιότσου. Η 12χρονη λίμπερο απουσίαζε από τις υποχρεώσεις της με την ομάδα λόγω ίωσης. Τον αγώνα τέλος μεταξύ άλλων παρακολούθησε από κοντά και ο Λευτέρης Κογκαλίδης, ο οποίος είναι μέλος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης (Ε.Ο.ΠΕ.) και ταμίας της Ένωσης Σωματείων Πετοσφαίρισης Δυτικής Αττικής (Ε.Σ.ΠΕ.Δ.Α.). Μάλιστα ο κος Κογκαλίδης συνεχάρη τα κορίτσια του Σαρωνικού για την εμφάνισή τους, ενώ ως άριστος γνώστης του αθλήματος δεν παρέλειψε να τους δώσει και τις απαιτούμενες συμβουλές γύρω από το βόλεϊ.

Διαιτητές ήταν οι κυρίες Μαρία Κοκορομύτη και Κυριακή Μπάρτζη.

Την επόμενη αγωνιστική ο Σαρωνικός αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό εκτός έδρας. 

Τα σετ 25-6, 25-12, 25-5. 

Α.Ο.Α Σαρωνικός (Βασίλεβα): Κοτρώτσιου, Κλάρκ, Λιότσου (λ), Κοντράρου Δ, Λούβαρη, Σακελλίου, Στρατηγού (λ), Δεδεγκίκα, Γιάνι, Τριανταφύλλου, Μπόγρη, Κοντράρου Ελ, Κλώνου, Αλευροπούλου. 

Ηρακλής Νικαίας-Α.Ε. Σαρωνικός 1-3. Για την 20η αγωνιστική της Α' Πειραιά.

DSC_5311-nikaia-saronikos.JPG

Γράφει ο Σταύρος Ρωπαΐτης.
Για την 20η αγωνιστική της Α' Πειραιά η Α.Ε. Σαρωνικός επικράτησε εύκολα με 3-1 του ουραγού στην βαθμολογία Ηρακλή Νικαίας, στο "Παντελής Νικολαΐδης", την Κυριακή το μεσημέρι. 

Από το Podcasting Feed του ένθετου Offside στο ραδιόφωνο του Aegina Portal
Το παιχνίδι δεν χρήζει ιδιαίτερης κριτικής, καθώς η ομάδα του Ηρακλή Νικαίας είναι η πιο αδύναμη του πρωταθλήματος και βρίσκεται στην ουρά της βαθμολογίας χωρίς βαθμό μετά από 20 αγώνες.

Το σκορ άνοιξε ο Αγγελάκης με κεφαλιά στο 25ο λεπτό μετά από εκτέλεση φάουλ του Τρίμπου. Στο 73 ο Πασχάλης βρήκε εξαιρετικά τον Χρυσοχόο και εκείνος με άψογο πλασέ σημείωσε το 0-2.

Οκτώ λεπτά αργότερα οι γηπεδούχοι μείωσαν με τον Φυλακτίδη, με τον Παπασημάκη με δυνατό σουτ έπειτα από κόρνερ του Τρίμπου, να διαμορφώνει το τελικό 1-3 στο 84ο λεπτό.

Οι νησιώτες πέραν τα τρία τέρματα, είχαν και τέσσερα δοκάρια με τους Χρυσοχόο, Τρίμπο, Πασχάλη και Οικονόμου.

Διαιτητής του αγώνα ήταν η Λαμπροπούλου με βοηθούς τους Γκολέ και Μπεσίρη.

Την επόμενη αγωνιστική η Α.Ε. Σαρωνικός υποδέχεται την Δραπετσώνα. 

Α.Ε. Σαρωνικός: Μπακόμητρος, Τριανταφυλλάκης (75' Παπασημάκης), Γκαρής Ν, Αγγελάκης, Μάρκου (85' Γιαννούλης), Σφικτός (85' Οικονόμου), Φεϊζούλα (65' Πασχάλης), Τσελάι, Μιστάκου (75' Γκαρής Π.), Τρίμπος, Χρυσοχόος. 

Στα άλλα αποτελέσματα: Ήφαιστος-Αετός Κορυδαλλού 2-2, Μοσχάτο-Χαλκηδόνα 2-1, Χαραυγή-Άρης Αμφιάλης 2-1, Αμφιάλη-Α.Ο.Κ. Φαλήρου 2-0, Δίας Κορυδαλλού-Καραβάς 0-4, Ελλάς Ποντίων-Δραπετσώνα 0-4. 

Φωτογραφία από το αρχείο του Aegina Portal.

Μ.Α.Ο. Κόροιβος Μεγάρων - Α.Ο.Α. Σαρωνικός 1-3 σετ. Για την 3η αγωνιστική της β' φάσης των Κ-18 των κοριτσιών της ΕΣΠΕΔΑ.

IMG_7417-volley-saronikos-00.JPG
Γράφει ο Σταύρος Ρωπαΐτης.
Με μια σπουδαία νίκη στις αποσκευές της επέστρεψε στην Αίγινα η αποστολή του Σαρωνικού από τα Μέγαρα. Η ομάδα του νησιού επικράτησε με 3-1 σετ του Μ.Α.Ο. Κόροιβος Μεγάρων στα πλαίσια της 3ης αγωνιστικής της β’ φάσης του πρωταθλήματος των Κ-18 των κοριτσιών της ΕΣΠΕΔΑ. 

Από το Podcasting Feed του ένθετου Offside στο ραδιόφωνο του Aegina Portal
Τα κορίτσια της Σβέτλας Βασίλεβα σε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι που διεξήχθη στο κλειστό ‘Αλέκος Σάλτας’ των Μεγάρων, παρουσίασαν εξαιρετική εικόνα με συγκέντρωση και συνοχή, και έφυγαν με το διπλό από μια αρκετά δύσκολη έδρα και κόντρα σε έναν δυνατό αντίπαλο (Ο Κόροιβος τερμάτισε στην 1η θέση στον όμιλο του στην α' φάση).

Στα αγωνιστικά, οι μπλε της Αίγινας μπήκαν αρκετά δυνατά σε ένα σετ που και οι δύο ομάδες έδειξαν δείγματα από τις αρετές τους. Ο Σαρωνικός αν και έδειχνε ανώτερος δεν κατάφερε για διάφορους λόγους να ξεφύγει από νωρίς στο σκορ, με τις δύο ομάδες να βρίσκονται κοντά. Τελικά, με όπλο και την απόλυτη συγκέντρωση ο Σαρωνικός έκανε το 25-23, παίρνοντας το προβάδισμα με 1-0. Στο 2ο σετ ο Σαρωνικός και με την ψυχολογία από το 1ο σετ, μπήκε εξαιρετικά στο παρκέ του κλειστού "Αλέκος Σάλτας", και κυριάρχησε πλήρως των γηπεδούχων.

Η ομάδα της Αίγινας συνδύασε ουσία και θέαμα, φτάνοντας στο άνετο 25-9 και στο 2-0. Το 3ο σετ ήταν σαφώς πιο αμφίρροπο, με την ομάδα της Δυτικής Αττικής να βγάζει αντίδραση και τον Σαρωνικό να εμφανίζει σημάδια μερικής κόπωσης. Το σετ πήγαινε πόντο-πόντο, με τον Κόροιβο πιο ψύχραιμο στο τέλος να φτάνει στο 25-23 και να μειώνει σε 2-1.

Στο 4ο σετ η πίεση πέρασε στις φιλοξενούμενες οι οποίες έβλεπαν ότι ομάδα των Μεγάρων έδειχνε να επιστρέφει. Παρόλα αυτά εμφανίστηκαν απόλυτα συγκεντρωμένες και χωρίς να αφήσουν απολύτως κανένα περιθώριο αντίδρασης, έφτασαν εύκολα στο 25-8 και στο 3-1. Όπως είναι λογικό, ο τελευταίος πόντος πανηγυρίστηκε ‘έξαλλα’ από την αποστολή των νησιωτών, με τις νεαρές βολεϊμπολίστριες του Σαρωνικού να εμφανίζονται δικαιωμένες για την απόδοσή τους.

"Μια σημαντική νίκη κυρίως για ψυχολογικούς λόγους για εμάς. Παίξαμε πολύ ωραίο βόλει και αυτό με κάνει ιδιαίτερα χαρούμενη. Τα κορίτσια έβγαλαν πάθος και απόλυτη συνοχή στο παιχνίδι τους, κάτι το οποίο με ικανοποιεί πολύ. Τα κορίτσια ξέρουν τι θέλω στο παρκέ και είμαι σίγουρη ότι μπορούν να δώσουν το κάτι παραπάνω. Θέλω να τα συγχαρώ για την εικόνα αλλά και τη νίκη, και ευελπιστώ σε ακόμα καλύτερη συνέχεια", δήλωσε στο Aegina Portal η προπονήτρια του Σαρωνικού Σβέτλα Βασίλεβα.

Στα αξιοσημείωτα του παιχνιδιού τέλος, η επανεμφάνιση μετά από κάτι παραπάνω από τέσσερις μήνες της Κωνσταντίνας Κοτρώτσιου. Η 14χρονη κεντρικός του Σαρωνικού η οποία αντιμετώπιζε πρόβλημα τραυματισμού (τελευταίο της παιχνίδι στις 22 Οκτωβρίου) επανήλθε στους αγωνιστικούς χώρους, και έδειξε έτοιμη να βοηθήσει την ομάδα της. Διαιτητές του αγώνα ήταν οι Πέτρος Παπαχατζής και Μαρία Μπάρτζη. Την επόμενη αγωνιστική ο Σαρωνικός υποδέχεται τον Άρη Αμφιάλης. Τα σετ 22-25, 9-25, 25-23, 8-25. 

Α.Ο.Α. Σαρωνικός (Βασίλεβα): Κοτρώτσιου, Κλάρκ, Λιότσου (λ), Κοντράρου, Μετούσι, Λούβαρη, Στρατηγού (λ), Δεδεγκίκα, Γιάνι, Τριανταφύλλου, Μπόγρη, Κλώνου, Αλευροπούλου. 

Πρώτος ο Γιώργος Γιαννούλης στον "24ο Μπιζανίο Δρόμο", στα Ιωάννινα.

georgos-giannoulis-bizanios-dromos.jpg

Με ιδιαίτερη επιτυχία και κάτω από ιδανικές καιρικές συνθήκες, πραγματοποιήθηκε  την Κυριακή, 18 Φεβρουαρίου ο «24ος Μπιζάνιος Δρόμος». 

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.
Ο αγώνας συγκεντρώνει κάθε χρόνο πλήθος συμμετεχόντων από όλη την Ελλάδα, καθώς και έναν διαρκώς αυξανόμενο αριθμό θεατών, σε μια διοργάνωση, που εκτός από την αγωνιστική της  σημασία, έχει και συμβολικό χαρακτήρα, καθώς πρόκειται για μια εκδήλωση τιμής για τους ένδοξους Μπιζανομάχους, που συνέβαλαν τα μέγιστα στην απελευθέρωση της πόλης τον Φεβρουάριο του 1913.

Ο αθλητής του Ο.Α.Κ. Αίγινας Γιώργος Γιαννούλης τρέχοντας στην κατηγορία των αντρών, κατέκτησε την πρώτη θέση κάνοντας χρόνο 0.39:38.397.

Στον αγώνα που είχε απόσταση 11,5 χλμ. συμμετείχαν 513 αθλητές. Ο Γιώργος Γιαννούλης αν και αγωνίζεται σε μικρότερες αποστάσεις, έδειξε ότι βρίσκεται σε πολύ κατάσταση, πράγμα που το αποδεικνύει σε κάθε αγώνα που συμμετέχει.

Φωτογραφία από το Δελτίο Τύπου του φορέα της διοργάνωσης.

Loading...

Μικρές Αγγελίες

Διακηρύξεις - Προκηρύξεις - Προσκλήσεις

Loading...

Ψήφισμα του Νοσοκομείου Αιγίνης "Ο Άγιος Διονύσος", επί τη εκδημία του Σώζοντος Βελιώτου.

nosokomeio-aeginas.jpg

Το Δ.Σ. του Νοσοκομείου Αιγίνης «Ο Άγιος Διονύσιος», επί τω θλιβερώ αγγέλματι της εις Κύριον εκδημίας του αειμνήστου Προέδρου του Σώζοντος Βελιώτου, εκφράζοντας την βαθυτάτην του θλίψιν, ανακοινώνει τα εξής:

Ο μακαριστός Σώζων Βελιώτης διετέλεσεν Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ιδρύματος την δεκαετίαν 2003-2013 και απετέλεσε κεφάλαιον εις την νεώτερη ιστορίαν του. Διακριθείς διά την ακάματον και άοκνον διακονίαν του εις την υπηρεσίαν του πάσχοντος συνανθρώπου∙ διακριθείς δια τας ανεκτιμήτους υπηρεσίας τας οποίας προσέφερεν εις το Ίδρυμα με πίστιν και αφοσίωσιν∙ διακριθείς δια το διοικητικόν και οργανωτικόν του χάρισμα, συνετέλεσε τα μέγιστα εις την επέκτασιν και οργάνωσιν του κτηριακού συγκροτήματος του Ιδρύματος, ως και εις τον εκσυγχρονισμόν των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας και την απάλυνσιν του πόνου των ασθενούντων αδελφών μας. Η τοπική Αυτοδιοίκησις, η τοπική μας Εκκλησία, το Νοσοκομείο μας και η κοινωνία ολόκληρος της νήσου μας σήμερα αποχαιρετά έναν Εκλεκτόν Άνθρωπον ο οποίος με την ανιδιοτελή του αγάπην εδικαίωσεν το μεγάλον Αγαθόν Της Όντως Ζωής.

Το Δ.Σ., λαβόν υπ’ όψιν την Θυσιαστικήν Διακονίαν του, την Βαθείαν Αγάπην του καί τας πολυειδείς Ευεργεσίας του προς το Ίδρυμά μας, κατά τα δέκα έτη της προσφοράς του ως Προέδρου, ομοφώνως

Αποφασίζει:

1. Να αποτίνει φόρον τιμής προς το πρόσωπόν του,
2. Να αναρτήσει μεσίστιον επί τριήμερον την Σημαίαν του Ιδρύματος,
3. Να παρακολουθήσει σύσσωμον την Εξόδιον Ακολουθίαν,
4. Να καταθέσει χρηματικόν ποσόν εις μνήμην του εκδημήσαντος, δια τας ανάγκας του Ιδρύματος
5. Να αναρτήσει την φωτογραφίαν του εις την αίθουσαν Συνεδριάσεων του Ιδρύματος και
6. Να εκφράσει τα θερμά συλλυπητήριά του εις τα τέκνα και τα εγγόνια του.

Ευχόμενοι προς τον Κύριον, όπως, δια πρεσβειών του Αγίου Προστάτου μας Διονυσίου, ο Αρχηγός της Ζωής και του θανάτου ανταποδώσει πλούσιον τον μισθόν του έργου του, επιβραβεύσει τον αγώνα του εις την άνω Ιερουσαλήμ και αναπαύσει την ψυχήν αυτού εν χώρᾳ Ζώντων και Δικαίων εις την τρυφήν του Παραδείσου και εις την αγαλλίασιν της δόξης Του.

Δια τον σκοπόν αυτόν συνετάχθη το παρόν και υπογράφεται ως εξής:

screenshot.1232.png

Αναπροσαρμογή των κομίστρων στις επιβατικές γραμμές του Υπεραστικού ΚΤΕΛ Αίγινας.

ktel-aeginas-apofasi.jpg
Με απόφαση που υπογράφει ο Αντιπεριφερειάρχης Νήσων κ. Γιάννης Βουτσινάς και δημοσιεύθηκε στις 1 Μαρτίου 2024, αναπροσαρμόζονται οι τιμές των κομίστρων στις επιβατικές γραμμές του Υπεραστικού ΚΤΕΛ Ν. Αίγινας,

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην με αριθ. α) Β/οικ.69088/4971/15/12-11-2015 (ΦΕΚ 2498/τ5.Β΄/19-11-2015) απόφαση Υφυπουργού Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων και β) 384209/15-12-2023 (ΦΕΚ7141/τ.Β΄/20-12-2023) υπουργική απόφαση σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

screenshot.1230.png
Στην απόφαση λαμβάνονται υπόψιν, μεταξύ άλλων, η με αριθ. 384209/15-12-2023 (ΦΕΚ7141/τ.Β΄/20-12-2023) απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με θέμα «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Β/ οικ.69088/4971/15/12-11-2015 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός των κομίστρων των αστικών και υπεραστικών ΚΤΕΛ και ΚΤΕΛ Α.Ε. της χώρας» (Β’ 2498) και η από 08/01/2024 αίτηση έγκρισης κομίστρων της εταιρείας «Υπεραστικό ΚΤΕΛ Ν. Αίγινας».

Οι παρατηρήσεις που αναγράφονται στην απόφαση:

1. Στην τιμή των εισιτηρίων συμπεριλαμβάνεται η προβλεπόμενη εισφορά 5% του άρθρου 13 του Ν. 2963/2001 (ΦΕΚ 268/τ.Α΄/2001).
2. Στις υπεραστικές επιβατικές γραμμές το κατώτερο όριο κανονικού εισιτηρίου, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ , ορίζεται σε 1,76€ και του μειωμένου, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σε 0,88€.
3. Τα μειωμένα εισιτήρια (50% και 25% των κανονικών) υπολογίζονται με βάση τις κατά το άρθρο 2 της Υ.Α. με αριθ. 384209/2023 (ΦΕΚ/τ.Β΄/7141) προκύπτουσες τιμές, χωρίς να στρογγυλοποιηθούν, πολλαπλασιαζόμενες με τους αντίστοιχους συντελεστές έκπτωσης. Στη συνέχεια και μετά τηνς επιβολή του ισχύοντα Φ.Π.Α. στρογγυλοποιούνται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 6 της Υ.Α. Β΄οικ.69088/4971/15 (ΦΕΚ/τ.Β΄/2498).
4. Για τη μεταφορά παιδιών ηλικίας ηλικίας μέχρι έξι (6) ετών, δεν οφείλεται ιδιαίτερο εισιτήριο πέραν εκείνου που εκδίδεται για το πρόσωπο που το συνοδεύει, μετά του οποίου θεωρείται ότι αποτελεί έναν και τον αυτόν επιβάτη, εφόσον δεν ζητείται γι’ αυτά χωριστή θέση, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 8. της Υ.Α. οικ. 69088/4971/15 (ΦΕΚ Β’ 2498).
5. Οι παραβάτες των διατάξεων της αριθ. Β οικ. 69088/4971/15 (ΦΕΚ Β’ 2498) και της σε εκτέλεση αυτής παρούσας απόφασης τιμωρούνται κατά τις διατάξεις του άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικα.
6. Το πρόστιμο που επιβάλλεται στους διακινούμενους με τα συγκοινωνιακά μέσα του υπεραστικού ΚΤΕΛ Αίγινας είναι ίσο με το διπλάσιο της τιμής του εισιτηρίου αφετηρίας – τέρματος του δρομολογίου, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 2 της Υ.Σ. οικ. 69088/4971/15 (ΦΕΚ Β’ 2498).
7. Η παρούσα απόφαση ισχύει από την υπογραφή της, βάση του άρθρου 7 παρ. 3 της αριθ. Β οικ. 69088/4971/15 (ΦΕΚ Β’ 2498), απόφασης του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

Υπογράφηκε η σύμβαση για το έργο της αναβάθμισης του δημοτικού σταδίου Αίγινας και του γηπέδου μπάσκετ της Κυψέλης. Ποιες είναι οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν.

IMG_20230326_124241.jpg
Υπογράφηκε την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024, από το δήμαρχο Αίγινας κ. Γιάννη Ζορμπά και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρίας η σύμβαση για την προμήθεια με τίτλο "Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Αίγινας", συνολικής αξίας 670.036 ευρώ.

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.
Το ποσό του συμβατικού τιμήματος θα χρηματοδοτηθεί κατά 600.000 ευρώ από το Υπουργείο Εσωτερικών "Φιλόδημος ΙΙ" και 70.036 ευρώ που θα χρηματοδοτηθεί από ίδια έσοδα του Δήμου Αίγινας.

Πρόκειται για διαγωνισμό που αφορά ο δημοτικό στάδιο Αίγινας και το γήπεδο μπάσκετ της Κυψέλης. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά που προβλέπονται από την σύμβαση σύμφωνα με το άρθρο 6 της Διακήρυξης, πλήρως τοποθετημένα και σε κατάσταση έτοιμα για χρήση εντός εννέα μηνών.

IMG_20230326_124229.jpg
Ποια σημεία του στίβου θα επισκευαστούν στο Δημοτικό Στάδιο Αίγινας.


Οι φωτογραφίες είναι από το ρεπορτάζ του Aegina Portal, και δείχνουν την κατάσταση στη οποία έχει περιέλθει σήμερα μέρος του ταρτάν του στίβου, που είχε τοποθετηθεί, μόλις πριν από 6 χρόνια, το 2018. Πάντως σύμφωνα με την μελέτη η προμήθεια του συνθετικού τάπητα επιφανειών στίβου αφορά τις επιφάνειες που βρίσκονται στα δύο ημικυκλικά σημεία πίσω από τις δύο εστίες ποδοσφαίρου.

Στην υφιστάμενη κατάσταση συναντάται παλιός συνθετικός τάπητας, φθαρμένος και σε πολλά σημεία αποξηλωμένος. Τα σημεία αυτά αποτελούν εστίες κινδύνου για τους αθλητές και για το λόγο αυτό θα αποκατασταθούν, ώστε να δημιουργηθεί μία συνέχεια επιφάνειας τάπητα στο σύνολο των χώρων που χρησιμοποιούνται από τους αθλητές στίβου.

Θα ήταν ιδιαίτερα ωφέλιμο να αποκατασταθούν όλα τα φθαρμένα σημεία στο στίβο.

IMG_20221015_125015.jpg
Πού θα τοποθετηθεί ο συνθετικός χλοοτάπητας ποδοσφαίρου. 

Σύμφωνα με την μελέτη σε διάφορα σημεία του σταδίου συναντώνται επιφάνειες ακάλυπτες, οι οποίες στην παρούσα κατάσταση δεν δύναται να χρησιμοποιηθούν για καμία δραστηριότητα. Στα πλαίσια της παρούσας προμήθειας προβλέπεται η επίστρωση αυτών των επιφανειών με συνθετικό χλοοτάπητα ποδοσφαίρου τελευταίας γενιάς. Ο συνθετικός χλοοτάπητας προβλέπεται να εγκατασταθεί για να καλύψει επιφάνειες συνολικού εμβαδού 440 τ.μ. 

Επιγραμματικά οι παρεμβάσεις στο Δημοτικό Στάδιο Αίγινας είναι οι ακόλουθες:

 • Προμήθεια και εγκατάσταση μεταλλικού στεγάστρου κερκίδων
 • Προμήθεια και εγκατάσταση καθισμάτων κερκίδας
 • Προμήθεια και εγκατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα ποδοσφαίρου
 • Προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών και ηλεκτρολογικού υλικού
 • Προμήθεια και εγκατάσταση συνθετικού ελαστικού τάπητα επιφανειών στίβου
 • Προμήθεια και εγκατάσταση πάγκου αθλητών
 • Εργασίες εγκατάστασης υγρομόνωσης και στεγανοποίησης των κερκίδων του σταδίου.


Οι παρεμβάσεις σχετικά με το ανοιχτό γήπεδο μπάσκετ στον οικισμό Κυψέλη προβλέπουν:

Την προμήθεια και εγκατάσταση αθλητικού δαπέδου γηπέδου μπάσκετ με χυτό από ανακυκλωμένο καουτσούκ (SBR), πάχους 8 μ.μ. και μετέπειτα χυτή ακρυλικής βάσης, αυτοεπιπεδούμενη, αντιολισθηρή τελική επένδυση. Επίσης μετά την εγκατάσταση του δαπέδου προβλέπεται η αντικατάσταση των μπασκετών με καινούριες ολυμπιακού τύπου, κατάλληλες για εγκατάσταση σε εξωτερικό χώρο, καθώς και η εγκατάσταση δύο πάγκων αναπληρωματικών.

Σύμφωνα με την μελέτη το δάπεδο θα κατασκευαστεί πάνω στο υπάρχον σκυρόδεμα, το οποίο αρχικά θα αποκατασταθεί πλήρως σε σημεία που απαιτείται. Στις παρεμβάσεις που προτείνονται στην παρούσα, περιλαμβάνονται όλες οι απαιτούμενες εργασίες αποκατάστασης τυχόν ρηγματώσεων, καθώς και η γενικότερη επιπεδοποίηση του υποστρώματος (ή δημιουργία κλίσεων) με την χρήση σκυροδέματος κατάλληλων προδιαγραφών. Οι εργασίες αυτές θα γίνουν σύμφωνα με τις υποδείξεις του προμηθευτή, αλλά και με την σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας.

Πάνω στο προβλεπόμενο-καθαρό υπόστρωμα σκυροδέματος θα ψεκαστεί πολυουρεθανικό primer, χρησιμοποιώντας ψεκαστικό εξοπλισμό χωρίς αέρα (airlesssprayer), ή βούρτσες για να επιτευχθεί έτσι η σωστή πρόσφυση μεταξύ της επιφάνειας αυτής και του συνθετικού τάπητα.

Εν συνεχεία θα τοποθετηθεί ένα στρώμα, ρευστού μίγματος πολυουρεθάνης, με κόκκους ανακυκλωμένου καουτσούκ κοκκομετρίας 0,5-1,5 μμ. Το μίγμα αυτό θα απλωθεί με ειδικό finisher ή με μύστρα, ειδικό μαστάρι ώστε να δημιουργηθεί ένα στρώμα πάχους 8 μμ πάνω από το στεγανοποιημένο σκυρόδεμα.

Μετά την εγκατάσταση του δαπέδου προβλέπεται η αντικατάσταση των μπασκετών με καινούριες ολυμπιακού τύπου, κατάλληλες για εγκατάσταση σε εξωτερικό χώρο, καθώς και η εγκατάσταση δύο πάγκων αναπληρωματικών.
 

Υπενθυμίζεται ότι χρειάστηκαν σχεδόν τέσσερα χρόνια από την έγκριση της συμμετοχής τον Απρίλιο του 2019 στο πρόγραμμα "Φιλόδημος II", έως τον ορισμό του διαγωνισμού, τελικά, ως άγονου τον Νοέμβριο του 2022, χωρίς υπαιτιότητα ή ευθύνη του Δήμου Αίγινας.

Το χρονικό πλαίσιο του έργου, είναι χαρακτηριστικό των χρονοβόρων διαδικασιών ή και άλλων παραμέτρων, που συχνά επιμηκύνουν το χρόνο την ολοκλήρωση ενός διαγωνισμού ή και την ολοκλήρωση του  έργου. Παραθέτουμε τις ακόλουθες ημερομηνίες:

 • Η έγκριση της συμμετοχής στο πρόγραμμα "Φιλόδημος ΙΙ" είχε γίνει στις 9 Απριλίου 2019.
 • Η έγκριση της μελέτης είχε γίνει με κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19 Απριλίου 2019. Την εισήγηση είχε κάνει ο τότε πρόεδρος του ΔΑΟΑ κ. Σταμάτης Μαρμαρινός.
 • Η ένταξη της Πράξης στο πρόγραμμα "Φιλόδημος II", στο πλαίσιο της Πρόσκλησης IV Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων, έγινε από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών στις 1 Οκτωβρίου 2020.
 • Ακολούθησε το 2021 η έγκριση της μελέτης από την Οικονομική Επιτροπή, η οποία κατά τη διάρκεια του 2022, χρειάστηκε να συζητήσει άλλες τέσσερεις φορές και να πάρει αποφάσεις για τα αποτελέσματα των πρακτικών.
 • Ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, ήρθε προς συζήτηση, η αξιολόγηση του Πρακτικού ΙΙ και του Πρακτικού ΙΙΙ, του έργου  "Αναβάθμιση Αθλητικών Εγκαταστάσεων Αίγινας", στην Οικονομική Επιτροπή που πραγματοποιήθηκε στις 22 Μαΐου 2023.

Α.Ο.Α. Σαρωνικός - Α.Ο. Κελεός Ελευσίνας 3-0 σετ. Για την 2η αγωνιστική των Κ-16 των κοριτσιών της ΕΣΠΕΔΑ.

IMG_7493.jpg

Γράφει ο Σταύρος Ρωπαΐτης.
Για την 2η αγωνιστική του πρωταθλήματος των Κ-16 των κοριτσιών της ΕΣΠΕΔΑ, ο Σαρωνικός επικράτησε με 3-0 σετ του Κελεού Ελευσίνας στο κλειστό του ΕΠΑΛ, την Κυριακή το μεσημέρι. 

Από το Podcasting Feed του ένθετου Offside στο ραδιόφωνο του Aegina PortalΟι νεαρές βολεϊμπολίστριες της Σβέτλας Βασίλεβα πραγματοποίησαν σπουδαία εμφάνιση επικρατώντας κατά κράτος της ομάδας από τα Δυτικά Προάστια. Ο Σαρωνικός παρουσίασε ένα εξαιρετικό πρόσωπο στο τάραφλεξ του ΕΠΑΛ, αποζημιώνοντας στο έπακρο τους φιλάθλους του, οι οποίοι επέλεξαν να περάσουν ένα ηλιόλουστο κυριακάτικο μεσημέρι, παρακολουθώντας από κοντά έναν αγώνα βόλεϊ υποδομών.

Στα αγωνιστικά, οι γηπεδούχες ξεκίνησαν εντυπωσιακά το ματς και με κυρίαρχο όπλο το σέρβις πήραν από την αρχή μεγάλο προβάδισμα, το οποίο κράτησαν ως το τέλος.

IMG_7514.jpg

Το 25-6 αντικατοπτρίζει πλήρως την εικόνα του παιχνιδιού, με τα κορίτσια της κόουτς Βασίλεβα να δείχνουν μεγάλη διάθεση παρά την σχετική κούραση από το νικηφόρο παιχνίδι του Σαββάτου (οι περισσότερες αθλήτριες απαρτίζουν και το ρόστερ των Κ-18). Στο 2ο σετ η ομάδα από την Ελευσίνα μπήκε καλύτερα από το 1ο και έδειξε να βάζει δύσκολα στην αντίστοιχη ομάδα της Αίγινας, μέχρι όμως τους 8 πόντους.

Εκεί, μετά και τις οδηγίες της έμπειρης προπονήτριας των νησιωτών, η κατάσταση άλλαξε και με απόλυτη συγκέντρωση τα κορίτσια του Σαρωνικού ξανά έγιναν το 'αφεντικό' της αναμέτρησης. Με άκρως πιεστικό σέρβις σε συνδυασμό με τις εξαιρετικές συνεργασίες, οι μπλε του νησιού ήταν κυρίαρχες, φτάνοντας άνετα στο 25-12 και στο 2-0, μέσα σε πραγματική αποθέωση. Το 3ο σετ ήταν μια τυπική διαδικασία, καθώς και με όπλο την ψυχολογία, τα κορίτσια του Σαρωνικού προηγήθηκαν με 8-0, συνδυάζοντας ουσία και θέαμα. Πολύ καλό σέρβις, αποτελεσματικά τελειώματα και αρκετό πάθος συνέθεσαν μια μοναδική παράσταση βόλεϊ από τα νεαρά κορίτσια της νησιώτικης ομάδας.

IMG_7462.jpg

Με το σετ να τελειώνει 25-5, ο Σαρωνικός έφτασε στο άνετο 3-0 το οποίο πανηγυρίστηκε δεόντως. Μετά το δυνατό σέρβις της Λούβαρη και την κακή υποδοχή των κοριτσιών του Κελεού, ήρθε ο 25ος πόντων των μπλε, με σύσσωμη την αποστολή του Σαρωνικού να μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο και να πανηγυρίζει τη νίκη. Τα κορίτσια αμέσως μετά μάλιστα, κατευθύνθηκαν προς τους φιλάθλους του Σαρωνικού και γνώρισαν την αποθέωση.

"Καλό παιχνίδι για εμάς, και σημαντική νίκη. Τα κορίτσια έδειξαν μεγάλη διάθεση παρά την κούραση των συνεχόμενων αγώνων και είμαι πολύ ευχαριστημένη. Έχουμε αρκετό δρόμο μπροστά μας, και τα παιχνίδια είναι ιδιαίτερα απαιτητικά. Συγχαρητήρια και πάλι στα κορίτσια για την εμφάνιση και τη νίκη", δήλωσε στο Aegina Portal η τεχνικός Σβέτλα Βασίλεβα. 

IMG_7449.jpg

Στα αξιοσημείωτα του παιχνιδιού, η επανεμφάνιση μετά από σχεδόν ένα μήνα της Νεκταρίας Λιότσου. Η 12χρονη λίμπερο απουσίαζε από τις υποχρεώσεις της με την ομάδα λόγω ίωσης. Τον αγώνα τέλος μεταξύ άλλων παρακολούθησε από κοντά και ο Λευτέρης Κογκαλίδης, ο οποίος είναι μέλος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης (Ε.Ο.ΠΕ.) και ταμίας της Ένωσης Σωματείων Πετοσφαίρισης Δυτικής Αττικής (Ε.Σ.ΠΕ.Δ.Α.). Μάλιστα ο κος Κογκαλίδης συνεχάρη τα κορίτσια του Σαρωνικού για την εμφάνισή τους, ενώ ως άριστος γνώστης του αθλήματος δεν παρέλειψε να τους δώσει και τις απαιτούμενες συμβουλές γύρω από το βόλεϊ.

Διαιτητές ήταν οι κυρίες Μαρία Κοκορομύτη και Κυριακή Μπάρτζη.

Την επόμενη αγωνιστική ο Σαρωνικός αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό εκτός έδρας. 

Τα σετ 25-6, 25-12, 25-5. 

Α.Ο.Α Σαρωνικός (Βασίλεβα): Κοτρώτσιου, Κλάρκ, Λιότσου (λ), Κοντράρου Δ, Λούβαρη, Σακελλίου, Στρατηγού (λ), Δεδεγκίκα, Γιάνι, Τριανταφύλλου, Μπόγρη, Κοντράρου Ελ, Κλώνου, Αλευροπούλου. 

Ηρακλής Νικαίας-Α.Ε. Σαρωνικός 1-3. Για την 20η αγωνιστική της Α' Πειραιά.

DSC_5311-nikaia-saronikos.JPG

Γράφει ο Σταύρος Ρωπαΐτης.
Για την 20η αγωνιστική της Α' Πειραιά η Α.Ε. Σαρωνικός επικράτησε εύκολα με 3-1 του ουραγού στην βαθμολογία Ηρακλή Νικαίας, στο "Παντελής Νικολαΐδης", την Κυριακή το μεσημέρι. 

Από το Podcasting Feed του ένθετου Offside στο ραδιόφωνο του Aegina Portal
Το παιχνίδι δεν χρήζει ιδιαίτερης κριτικής, καθώς η ομάδα του Ηρακλή Νικαίας είναι η πιο αδύναμη του πρωταθλήματος και βρίσκεται στην ουρά της βαθμολογίας χωρίς βαθμό μετά από 20 αγώνες.

Το σκορ άνοιξε ο Αγγελάκης με κεφαλιά στο 25ο λεπτό μετά από εκτέλεση φάουλ του Τρίμπου. Στο 73 ο Πασχάλης βρήκε εξαιρετικά τον Χρυσοχόο και εκείνος με άψογο πλασέ σημείωσε το 0-2.

Οκτώ λεπτά αργότερα οι γηπεδούχοι μείωσαν με τον Φυλακτίδη, με τον Παπασημάκη με δυνατό σουτ έπειτα από κόρνερ του Τρίμπου, να διαμορφώνει το τελικό 1-3 στο 84ο λεπτό.

Οι νησιώτες πέραν τα τρία τέρματα, είχαν και τέσσερα δοκάρια με τους Χρυσοχόο, Τρίμπο, Πασχάλη και Οικονόμου.

Διαιτητής του αγώνα ήταν η Λαμπροπούλου με βοηθούς τους Γκολέ και Μπεσίρη.

Την επόμενη αγωνιστική η Α.Ε. Σαρωνικός υποδέχεται την Δραπετσώνα. 

Α.Ε. Σαρωνικός: Μπακόμητρος, Τριανταφυλλάκης (75' Παπασημάκης), Γκαρής Ν, Αγγελάκης, Μάρκου (85' Γιαννούλης), Σφικτός (85' Οικονόμου), Φεϊζούλα (65' Πασχάλης), Τσελάι, Μιστάκου (75' Γκαρής Π.), Τρίμπος, Χρυσοχόος. 

Στα άλλα αποτελέσματα: Ήφαιστος-Αετός Κορυδαλλού 2-2, Μοσχάτο-Χαλκηδόνα 2-1, Χαραυγή-Άρης Αμφιάλης 2-1, Αμφιάλη-Α.Ο.Κ. Φαλήρου 2-0, Δίας Κορυδαλλού-Καραβάς 0-4, Ελλάς Ποντίων-Δραπετσώνα 0-4. 

Φωτογραφία από το αρχείο του Aegina Portal.

Μ.Α.Ο. Κόροιβος Μεγάρων - Α.Ο.Α. Σαρωνικός 1-3 σετ. Για την 3η αγωνιστική της β' φάσης των Κ-18 των κοριτσιών της ΕΣΠΕΔΑ.

IMG_7417-volley-saronikos-00.JPG
Γράφει ο Σταύρος Ρωπαΐτης.
Με μια σπουδαία νίκη στις αποσκευές της επέστρεψε στην Αίγινα η αποστολή του Σαρωνικού από τα Μέγαρα. Η ομάδα του νησιού επικράτησε με 3-1 σετ του Μ.Α.Ο. Κόροιβος Μεγάρων στα πλαίσια της 3ης αγωνιστικής της β’ φάσης του πρωταθλήματος των Κ-18 των κοριτσιών της ΕΣΠΕΔΑ. 

Από το Podcasting Feed του ένθετου Offside στο ραδιόφωνο του Aegina Portal
Τα κορίτσια της Σβέτλας Βασίλεβα σε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι που διεξήχθη στο κλειστό ‘Αλέκος Σάλτας’ των Μεγάρων, παρουσίασαν εξαιρετική εικόνα με συγκέντρωση και συνοχή, και έφυγαν με το διπλό από μια αρκετά δύσκολη έδρα και κόντρα σε έναν δυνατό αντίπαλο (Ο Κόροιβος τερμάτισε στην 1η θέση στον όμιλο του στην α' φάση).

Στα αγωνιστικά, οι μπλε της Αίγινας μπήκαν αρκετά δυνατά σε ένα σετ που και οι δύο ομάδες έδειξαν δείγματα από τις αρετές τους. Ο Σαρωνικός αν και έδειχνε ανώτερος δεν κατάφερε για διάφορους λόγους να ξεφύγει από νωρίς στο σκορ, με τις δύο ομάδες να βρίσκονται κοντά. Τελικά, με όπλο και την απόλυτη συγκέντρωση ο Σαρωνικός έκανε το 25-23, παίρνοντας το προβάδισμα με 1-0. Στο 2ο σετ ο Σαρωνικός και με την ψυχολογία από το 1ο σετ, μπήκε εξαιρετικά στο παρκέ του κλειστού "Αλέκος Σάλτας", και κυριάρχησε πλήρως των γηπεδούχων.

Η ομάδα της Αίγινας συνδύασε ουσία και θέαμα, φτάνοντας στο άνετο 25-9 και στο 2-0. Το 3ο σετ ήταν σαφώς πιο αμφίρροπο, με την ομάδα της Δυτικής Αττικής να βγάζει αντίδραση και τον Σαρωνικό να εμφανίζει σημάδια μερικής κόπωσης. Το σετ πήγαινε πόντο-πόντο, με τον Κόροιβο πιο ψύχραιμο στο τέλος να φτάνει στο 25-23 και να μειώνει σε 2-1.

Στο 4ο σετ η πίεση πέρασε στις φιλοξενούμενες οι οποίες έβλεπαν ότι ομάδα των Μεγάρων έδειχνε να επιστρέφει. Παρόλα αυτά εμφανίστηκαν απόλυτα συγκεντρωμένες και χωρίς να αφήσουν απολύτως κανένα περιθώριο αντίδρασης, έφτασαν εύκολα στο 25-8 και στο 3-1. Όπως είναι λογικό, ο τελευταίος πόντος πανηγυρίστηκε ‘έξαλλα’ από την αποστολή των νησιωτών, με τις νεαρές βολεϊμπολίστριες του Σαρωνικού να εμφανίζονται δικαιωμένες για την απόδοσή τους.

"Μια σημαντική νίκη κυρίως για ψυχολογικούς λόγους για εμάς. Παίξαμε πολύ ωραίο βόλει και αυτό με κάνει ιδιαίτερα χαρούμενη. Τα κορίτσια έβγαλαν πάθος και απόλυτη συνοχή στο παιχνίδι τους, κάτι το οποίο με ικανοποιεί πολύ. Τα κορίτσια ξέρουν τι θέλω στο παρκέ και είμαι σίγουρη ότι μπορούν να δώσουν το κάτι παραπάνω. Θέλω να τα συγχαρώ για την εικόνα αλλά και τη νίκη, και ευελπιστώ σε ακόμα καλύτερη συνέχεια", δήλωσε στο Aegina Portal η προπονήτρια του Σαρωνικού Σβέτλα Βασίλεβα.

Στα αξιοσημείωτα του παιχνιδιού τέλος, η επανεμφάνιση μετά από κάτι παραπάνω από τέσσερις μήνες της Κωνσταντίνας Κοτρώτσιου. Η 14χρονη κεντρικός του Σαρωνικού η οποία αντιμετώπιζε πρόβλημα τραυματισμού (τελευταίο της παιχνίδι στις 22 Οκτωβρίου) επανήλθε στους αγωνιστικούς χώρους, και έδειξε έτοιμη να βοηθήσει την ομάδα της. Διαιτητές του αγώνα ήταν οι Πέτρος Παπαχατζής και Μαρία Μπάρτζη. Την επόμενη αγωνιστική ο Σαρωνικός υποδέχεται τον Άρη Αμφιάλης. Τα σετ 22-25, 9-25, 25-23, 8-25. 

Α.Ο.Α. Σαρωνικός (Βασίλεβα): Κοτρώτσιου, Κλάρκ, Λιότσου (λ), Κοντράρου, Μετούσι, Λούβαρη, Στρατηγού (λ), Δεδεγκίκα, Γιάνι, Τριανταφύλλου, Μπόγρη, Κλώνου, Αλευροπούλου. 

Πρώτος ο Γιώργος Γιαννούλης στον "24ο Μπιζανίο Δρόμο", στα Ιωάννινα.

georgos-giannoulis-bizanios-dromos.jpg

Με ιδιαίτερη επιτυχία και κάτω από ιδανικές καιρικές συνθήκες, πραγματοποιήθηκε  την Κυριακή, 18 Φεβρουαρίου ο «24ος Μπιζάνιος Δρόμος». 

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.
Ο αγώνας συγκεντρώνει κάθε χρόνο πλήθος συμμετεχόντων από όλη την Ελλάδα, καθώς και έναν διαρκώς αυξανόμενο αριθμό θεατών, σε μια διοργάνωση, που εκτός από την αγωνιστική της  σημασία, έχει και συμβολικό χαρακτήρα, καθώς πρόκειται για μια εκδήλωση τιμής για τους ένδοξους Μπιζανομάχους, που συνέβαλαν τα μέγιστα στην απελευθέρωση της πόλης τον Φεβρουάριο του 1913.

Ο αθλητής του Ο.Α.Κ. Αίγινας Γιώργος Γιαννούλης τρέχοντας στην κατηγορία των αντρών, κατέκτησε την πρώτη θέση κάνοντας χρόνο 0.39:38.397.

Στον αγώνα που είχε απόσταση 11,5 χλμ. συμμετείχαν 513 αθλητές. Ο Γιώργος Γιαννούλης αν και αγωνίζεται σε μικρότερες αποστάσεις, έδειξε ότι βρίσκεται σε πολύ κατάσταση, πράγμα που το αποδεικνύει σε κάθε αγώνα που συμμετέχει.

Φωτογραφία από το Δελτίο Τύπου του φορέα της διοργάνωσης.

Μικρές Αγγελίες

Διακηρύξεις - Προκηρύξεις - Προσκλήσεις

Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png
Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png