Πρόστιμα ύψους 22.000 ευρώ καλείται να πληρώσει ο Δήμος Αίγινας, λόγω μη τοποθέτησης ναυαγοσώστη, που να έχει την προβλεπόμενη άδεια από την Λιμενική Αρχή.


Πριν προχωρήσουμε στην παρουσίαση του θέματος, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι σύμφωνα με την απόφαση 283/2021, ΑΔΑ: 64Β5Ω68-4ΚΜ φαίνεται ότι το ίδιο θέμα έχει συζητηθεί στην Οικονομική Επιτροπή δύο φορές και μάλιστα σε διάστημα μίας εβδομάδας.

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.
Η πρώτη φορά ήταν σε συνεδρίαση που έγινε δια περιφοράς στις 20 Δεκεμβρίου 2021 και δεύτερη, που έγινε σε συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης στις 27 Δεκεμβρίου 2021. Και στις δύο συνεδριάσεις η εισήγηση είναι η ίδια, η απόφαση είναι ομόφωνα θετική, αλλά στη δια περιφοράς συνεδρίαση δεν συμμετέχουν οι κύριοι Φίλιππος Τζίτζης, αντιπρόεδρος της επιτροπής και ο κ. Σταμάτης Μαρμαρινός μέλος της επιτροπής, ενώ στην συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης συμμετέχουν και ψηφίζουν θετικά!
 
Το Aegina Portal έλεγξε τις εισηγήσεις των δύο θεμάτων και είναι οι ίδιες. Αυτό που διαφέρει είναι ο τίτλος του θέματος, που στην δια περιφοράς συνεδρίαση είναι αναλυτικός, ενώ στην συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης είναι σύντομος.

Η συζήτηση του ίδιου θέματος και μάλιστα με λήψη απόφασης μέσα σε μία εβδομάδα, με διαφορετικούς συμμετέχοντες είναι κάτι που αντιμετωπίζουμε για πρώτη φορά, οπότε αναμένουμε την επίσημη θέση της Οικονομικής Επιτροπής, καθώς ενδεχομένως να συντρέχει ζήτημα νομιμότητας στην ισχύ των αποφάσεων.
 
Σχετικά με το θέμα των προστίμων και τις θέσεις των μελών της επιτροπής.
 
Στις 16 Δεκεμβρίου 2021 η Νομική Υπηρεσία του Δήμου απέστειλε στην Οικονομική Επιτροπή: "Γνωμοδότηση για άσκηση ενδίκων βοηθημάτων κατά των αποφάσεων επιβολής προστίμων στο Δήμο Αίγινας από το Λιμεναρχείο Αίγινας".
 
Πρόκειται για πρόστιμα συνολικού ύψους 22.000 ευρώ, που επέβαλε το Λιμεναρχείο στο Δήμο Αίγινας, λόγω μη τοποθέτησης ναυαγοσώστη στην παραλία Αγίας Μαρίνας, ο οποίος να κατέχει την προβλεπόμενη στο ΠΔ/γμα 71/2020 άδεια από λιμενική Αρχή.
 
Σύμφωνα με την εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας, περιήλθαν στο Δήμο Αίγινας οι εξής αποφάσεις του Λιμεναρχείου Αίγινας:
 
Την 2/11/2021, η με αριθμό 26/2021 απόφαση, με την οποία επιβλήθηκε στο Δήμο Αίγινας πρόστιμο 2.000 ευρώ λόγω μη τοποθέτησης ναυαγοσώστη στην παραλία Αγίας Μαρίνας την 24/7/2021 ο οποίος να κατέχει την προβλεπόμενη στο ΠΔ/γμα 71/2020 άδεια από λιμενική Αρχή.
 
Την 19/11/2021, η με αριθμό 32/2021 απόφαση, με την οποία επιβλήθηκε στο Δήμο Αίγινας πρόστιμο 2.000 ευρώ λόγω μη τοποθέτησης ναυαγοσώστη στην παραλία Αγίας Μαρίνας την 31/7/2021 ο οποίος να κατέχει την προβλεπόμενη στο ΠΔ/γμα 71/2020 άδεια από λιμενική Αρχή.
 
Την 9/12/2021, η με αριθμό 48/2021 απόφαση, με την οποία επιβλήθηκε στο Δήμο Αίγινας πρόστιμο 4000 ευρώ λόγω μη τοποθέτησης ναυαγοσώστη στην παραλία Αγίας Μαρίνας την 7/8/2021 ο οποίος να κατέχει την προβλεπόμενη στο ΠΔ/γμα 71/2020 άδεια από λιμενική Αρχή.
 
Την 9/12/2021, η με αριθμό 51/2021 απόφαση, με την οποία επιβλήθηκε στο Δήμο Αίγινας πρόστιμο 4000 ευρώ λόγω μη τοποθέτησης ναυαγοσώστη στην παραλία Αγίας Μαρίνας την 29/8/2021 ο οποίος να κατέχει την προβλεπόμενη στο ΠΔ/γμα 71/2020 άδεια από λιμενική Αρχή.
 
Την 9/12/2021, η με αριθμό 52/2021 απόφαση, με την οποία επιβλήθηκε στο Δήμο Αίγινας πρόστιμο 4000 ευρώ λόγω μη τοποθέτησης ναυαγοσώστη στην παραλία Αγίας Μαρίνας την 5/9/2021 ο οποίος να κατέχει την προβλεπόμενη στο ΠΔ/γμα 71/2020 άδεια από λιμενική Αρχή.
 
Την 9/12/2021, η με αριθμό 53/2021 απόφαση, με την οποία επιβλήθηκε στο Δήμο Αίγινας πρόστιμο 4000 ευρώ λόγω μη τοποθέτησης ναυαγοσώστη στην παραλία Αγίας Μαρίνας την 11/9/2021 ο οποίος να κατέχει την προβλεπόμενη στο ΠΔ/γμα 71/2020 άδεια από λιμενική Αρχή.
 
Την 9/12/2021, η με αριθμό 54/2021 απόφαση, με την οποία επιβλήθηκε στο Δήμο Αίγινας πρόστιμο 4000 ευρώ λόγω μη τοποθέτησης ναυαγοσώστη στην παραλία Αγίας Μαρίνας την 19/9/2021 ο οποίος να κατέχει την προβλεπόμενη στο ΠΔ/γμα 71/2020 άδεια από λιμενική Αρχή.
 
Την 9/12/2021, η με αριθμό 55/2021 απόφαση, με την οποία επιβλήθηκε στο Δήμο Αίγινας πρόστιμο 4000 ευρώ λόγω μη τοποθέτησης ναυαγοσώστη στην παραλία Αγίας Μαρίνας την 26/9/2021 ο οποίος να κατέχει την προβλεπόμενη στο ΠΔ/γμα 71/2020 άδεια από λιμενική Αρχή.
 
"Για τις ανωτέρω αποφάσεις υπάρχει η δυνατότητα αμφισβήτησης της νομιμότητάς τους με προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά εντός προθεσμίας 60 ημερών που άρχεται την επομένη της κοινοποιήσεώς τους στο Δήμο Αίγινας.
 
Κατόπιν αυτών έχουμε τη γνώμη ότι θα πρέπει να ασκηθεί το προβλεπόμενο στην κείμενη νομοθεσία ένδικο βοήθημα της προσφυγής κατά των ανωτέρω αποφάσεων και να αμφισβητηθεί από το Δήμο Αίγινας η νομιμότητα της επιβολής των προστίμων, παρακαλούμε δε για την λήψη σχετικής αποφάσεως", ανέφερε η εισήγηση του προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
 
Το θέμα της συζήτησης ήταν: "Λήψη απόφασης για την εντολή στις έμμισθες δικηγόρους της Νομικής Υπηρεσίας, για την άσκηση ενδίκων μέσων κατά των με αρ. 26/2021, 32/2021, 48/2021, 51/2021, 52/2021, 53/2021, 54/2021, 55/2021 αποφάσεων του Λιμεναρχείου Αίγινας με τις οποίες επιβλήθηκαν χρηματικά πρόστιμα σε βάρος του Δήμου Αίγινας".
 
Οι τοποθετήσεις των μελών της επιτροπής:
 
Ο κ. Γιάννης Ζορμπάς είπε ότι ο ναυαγοσώστης που είχε τοποθετηθεί είχε άδεια ναυαγοσώστη, αλλά όχι άδεια από το λιμεναρχείο. Επίσης, ότι προσέφερε υπηρεσίες, ενώ ένα γεγονός διάσωσης συνανθρώπου μας είχε καταγραφεί από το Κέντρο Υγείας Αίγινας. Υπογράμμισε ότι κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού δεν έγιναν εξετάσεις ώστε ο εν λόγω υπάλληλος, να αποκτήσει τη σχετική άδεια και υπεραμύνθηκε της απόφασή του για την τοποθέτηση του ναυαγοσώστη, επισημαίνοντας ότι προσέφερε υπηρεσίες.
 
Ο κ. Σταμάτης Μαρμαρινός άσκησε έντονη κριτική στον κ. Γιάννη Ζορμπά, τονίζοντας ότι από την στιγμή που ο υπάλληλος που τοποθετήθηκε σε αυτή τη θέση, δεν  είχε άδεια ναυαγοσώστη από το Λιμεναρχείο, δεν είναι ναυαγοσώστης. "Δεν έχω τίποτα με τον άνθρωπο, ούτε τον ξέρω ποιος είναι φατσικά, ειλικρινά", είπε ο κ. Μαρμαρινός. Παράλληλα, διερωτήθηκε σχετικά με τις αρμοδιότητες του Λιμεναρχείου, εάν δηλαδή έπρεπε να επιβάλει μόνο πρόστιμα.  Επιπλέον, κατηγόρησε τον Δήμαρχο κ. Γιάννη Ζορμπά ότι η πλαζ δεν διέθετε το σκάφος που προβλέπεται και αναρωτήθηκε πως είναι δυνατόν η πλαζ να έχει την "γαλάζια σημαία" με αυτές τις ελλείψεις και προσέθεσε, ότι εξέθεσε την αξιοπιστία του Δήμου και το Λιμεναρχείο.
 
Για την μη ύπαρξη σκάφους ο κ. Ζορμπάς απάντησε στην συνέχεια, ότι δεν είναι προαπαιτούμενο από για την "γαλάζια σημαία", αλλά από τον χαρακτηρισμό της παραλίας ως πολυσύχναστης.
 
Ο κ. Γιώργος Σκαλτσιώτης είπε ότι: Και στο παρελθόν να θυμίσω, σε όσους είναι εδώ, και οι προηγούμενοι θυμούνται και με την προηγούμενη διοίκηση, είχαμε αντιμετωπίζει ακριβώς το ίδιο πρόβλημα και πάλι είχαμε πάει δικαστικώς. Θα το θυμούνται οι προηγούμενοι. Σε μία περίοδο όντως λειτούργησε σύμφωνα με όλα τα προβλεπόμενα, αλλά δυστυχώς πολλές φορές σ' αυτά τα σημεία υπάρχουν κάποιες ελλείψεις και το Λιμεναρχείο πάντα επεμβαίνει και σύμφωνα με το νόμο βέβαια επιβάλλει τα δέοντα. Απλώς να πω ότι δεν είναι πρώτη φορά και έχει κάτ' εξακολούθηση συμβεί το αναφέρω απλώς σαν ιστορικό, τίποτε άλλο, δεν σημαίνει αυτό ότι είναι ένα άλλοθι. Πρέπει να πραγματικά να είμαστε όσο μπορούμε πιο τυπικοί και ουσιαστικοί γιατί είναι μόνο ο τύπος είναι και η ουσία".
 
Ακολούθως ο κ. Σταμάτης Μαρμαρινός είπε ανάμεσα σε άλλα ότι: "Εδώ μιλάμε ότι προσλήφθηκε ένας ναυαγοσώστης, ο οποίος πληρώθηκε, πιθανότατα, και χωρίς να έχει τα τυπικά προσόντα. Με καταλαβαίνετε; αυτό δεν μπορεί να έχει ξαναγίνει".
 
Στη συνέχεια ο κ. Γιάννης Ζορμπάς αναφέρθηκε στην τριμελή επιτροπή για τις πολυσύχναστες παραλίες της Αίγινας, στην οποία συμμετέχει με την ιδιότητα του δημάρχου και σημείωσε ότι από τις τρεις παραλίες που ήταν χαρακτηρισμένες ως πολυσύχναστες μέχρι το 2019, το 2020 υπέβαλε τεκμηριωμένη πρόταση και ορίστηκε ως πολυσύχναστη, μόνο η παραλία της Αγίας Μαρίνας: "Οπότε ο δήμος είχε την υποχρέωση να παρέχει ναυαγοσωστικές υπηρεσίες σε μία μόνο παραλία. Σ' αυτό που λέει ο κύριος Σκαλτσιώτης, να προσθέσω ότι τα πρόστιμα ήταν σε πλήθος πολύ μεγαλύτερα πριν το '20 διότι αφορούσαν τρεις παραλίες και όχι μία που είναι αυτή τη στιγμή".

Τέλος, σε άλλο σημείο είπε: "Θέλω να πω λοιπόν ό,τι ας είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί σε αυτά που λέμε και κάτι άλλο να πω, κανένας δεν είπε ότι είχε την κατάλληλη άδεια δεν είχε την πιστοποίηση, όμως όλα τα εχέγγυα και τα εφόδια όσον αφορά το πώς να να αντιμετωπίσει ένα γεγονός τα είχε και αυτή την υπηρεσία την παρείχε. Και όπως σας είπα έχει καταγραφεί και με ένα γεγονός από το Κέντρο Υγείας που διεσώθη ένας συνάνθρωπος μας".
 
Ο κ. Παναγιώτης Κουκούλης είπε: "Συζητάμε για τα ένδικα μέσα, συμφωνούμε, αλλά παραμένει το γενικότερο θέμα που θα πρέπει να το δούμε όσο γίνεται με μεγαλύτερο ενδιαφέρον, να διαφυλάξουμε τη σωστή λειτουργία αυτής της πλαζ, τη "γαλάζια σημαία" και την ουσιαστική παροχή ναυαγοσωστικών υπηρεσιών. Αυτό είναι το μείζον πιστεύω που με αφορμή αυτή τη συζήτηση θα πρέπει να το επισημάνουμε".
 
Η επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα ότι: "Σε εξέταση της από από 16 Δεκεμβρίου 2021 και με αρ. Πρωτ. 18400/2021 εισήγηση - γνωμοδότηση της πληρεξούσιας δικηγόρου από την Νομική Υπηρεσία του Δήμου μας, αποφασίζει την άσκηση ενδίκων μέσων κατά των με αρ. 26/2021, 32/2021, 48/2021, 51/2021, 52/2021, 53/2021, 54/2021, 55/2021 αποφάσεων του Λιμεναρχείου Αίγινας με τις οποίες επιβλήθηκαν χρηματικά πρόστιμα σε βάρος του Δήμου Αίγινας και δίδει την εντολή στις έμμισθες δικηγόρους της Νομικής Υπηρεσίας Ε. Π. Β. και Α. Τ., να ασκήσουν τα προβλεπόμενα ένδικα βοηθήματα".
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png
Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png