Πρόσκληση από το ΠΕΠ Αττικής για την επικαιροποίηση των Τοπικών Σχεδίων Διαχείρισης Αποβλήτων. Η μεγάλη ευκαιρία του Δήμου Αίγινας.

 
Ίσως είναι από τις πιο σημαντικές προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει ο Δήμος της Αίγινας την επόμενη περίοδο. Να σχεδιάσει δηλαδή ένα σύγχρονο και αποτελεσματικό Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμάτων, με το οποίο θα αντιμετωπίσει τις ιδιαίτερες ανάγκες του. Η ευκαιρία δίνεται με την πρόσκληση του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Αττικής,  στον Άξονα Προτεραιότητας 12 Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρμογής (ΕΤΠΑ), με τίτλο: "Τεχνική βοήθεια υποστήριξης ΟΤΑ Α’ Βαθμού, για την επικαιροποίηση Τοπικών Σχεδίων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων", η οποία δημοσιεύθηκε 16 Δεκεμβρίου.

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.Ο Δήμος Αίγινας με ημερομηνία 10/09/2015 είχε συντάξει ένα Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμάτων, χωρίς καμία ουσιαστική προηγουμένη μελέτη, χωρίς δημόσια διαβούλευση, χωρίς καν να "περάσει" από το Δημοτικό Συμβούλιο και το κατέθεσε στον ΕΔΣΝΑ. Η νέα πρόσκληση για επικαιροποίηση, δίνει την δυνατότητα στον Δήμο της Αίγινας, αυτή τη φορά, να αντιμετωπίσει την πραγματικότητα ρεαλιστικά και να σχεδιάσει το μέλλον του στη διαχείριση των αποβλήτων.
 
Ας ελπίσουμε ότι αυτή τη φορά θα γίνει μία πραγματική μελέτη, για ένα από τα μείζονα προβλήματα της Αίγινας.
 
Αντικείμενο της δράσης κάθε Δήμου θα είναι:

Α. Η επικαιροποίηση του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων του κάθε ΟΤΑ Α βαθμού σύμφωνα με τις νέες
απαιτήσεις της νομοθεσίας, που θα περιέχει:
• Θεσμικό πλαίσιο διαχείρισης στερεών αποβλήτων
• Βασικά χαρακτηριστικά κάθε Δήμου (γεωγραφικά, πληθυσμιακά, χωροταξικά, πολεοδομικά, κ.λπ.)
• Ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά παραγόμενων στερεών αποβλήτων
• Υφιστάμενη κατάσταση διαχείρισης στερεών αποβλήτων
• Τοπικοί στόχοι διαχείρισης στερεών αποβλήτων Δήμου
• Προτεινόμενα μέτρα και δράσεις
• Οικονομικά στοιχεία (κόστη επένδυσης, λειτουργίας, χρηματοδότηση, κ.λπ.)

Β. Τον σχεδιασμό του δικτύου χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων που θα περιέχει:
• Πρόγραμμα διαλογής στην πηγή οργανικών αποβλήτων τροφίμων από οικίες και χώρους εμπορικών δραστηριοτήτων
(εστιατόρια, ξενοδοχεία, λαϊκές, κ.λπ.)
• Πρόγραμμα διαλογής στην πηγή πράσινων αποβλήτων κήπων και πάρκων
• Πρόγραμμα οικιακής κομποστοποίησης
Στο πλαίσιο της επικαιροποίησης των Τοπικών Σχεδίων, θα υπάρχει στενή συνεργασία με τον Ειδικό Διαβαθμιδικό Σύνδεσμο Νομού Αττικής - Ε.Δ.Σ.Ν.Α., ο οποίος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την παρακολούθηση της υλοποίησης του ΠΕΣΔΑ.
 
Η συγκεκριμένη δράση είναι επιλέξιμη σύμφωνα με τους κανόνες και προδιαγραφές της Υ.Α. 23451/ΕΥΣΣΑ493/2017 (ΦΕΚ677/Β/2017) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καθώς ως δικαιούχοι ενεργειών τεχνικής βοήθειας εμφανίζονται και οι ΟΤΑ Α'  βαθμού της Περιφέρειας Αττικής (άρθρο 2, παράγραφος 5) οι οποίοι έχουν αποκλειστική αρμοδιότητα στα θέματα συλλογής, αποκομιδής και διαλογής στην πηγή στερεών αποβλήτων. Ειδικότερα ο Εθνικός Σχεδιασμός Διαχείρισης Αποβλήτων προωθεί την εφαρμογή ενός νέου μοντέλου διαχείρισης στερεών αποβλήτων, που αφορά στην αποκεντρωμένη διαχείριση με έμφαση στην προδιαλογή των υλικών.
 
Στο πλαίσιο αυτό οι Δήμοι της Περιφέρειας Αττικής προχώρησαν στην εκπόνηση των απαιτούμενων Τοπικών Σχεδίων Διαχείρισης Αποβλήτων, τα οποία έχουν συμπληρωματικό χαρακτήρα ως προς το περιφερειακό σχέδιο διαχείρισης της Περιφέρειας αλλά και τον εθνικό σχεδιασμό. Η σύγχρονη τάση στην διαχείριση των στερεών αποβλήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση αφορά στη μετατροπή της σε βιώσιμη διαχείριση υλικών μέσω της μετάβασης στην Κυκλική Οικονομία. Στην κατεύθυνση αυτή, στις 14 Ιουνίου 2018 εκδόθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση νέες Οδηγίες με τις οποίες ενισχύονται τόσο οι στόχοι μείωσης όσο και οι περιορισμοί για την τελική διάθεση των στερεών αποβλήτων. Οι στόχοι που τίθενται για την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση των αστικών αποβλήτων συνδέονται άμεσα με τη χωριστή συλλογή, ενώ η ανάμιξη αποβλήτων με διαφορετικές ιδιότητες πρέπει να αποφεύγεται.
 
Στο παραπάνω πλαίσιο ο ρόλος των δήμων είναι ιδιαίτερα σημαντικός καθώς το πρώτο βήμα μετάβασης στην κυκλική οικονομία είναι η σύνδεση των τοπικών σχεδίων διαχείρισης στερεών αποβλήτων με τις αρχές και τις κατευθύνσεις αυτής με στόχο την βιώσιμη επίτευξη των στόχων ανακύκλωσης και ανάκτησης χωρίς να αποκλείονται τεχνολογίες που συμβάλλουν στη προοπτική της βιώσιμης και αειφόρου διαχείρισης των στερεών αποβλήτων. Έμφαση θα πρέπει να δοθεί στην εφαρμογή δράσεων διαλογής στη πηγή διακριτών ρευμάτων αποβλήτων και στο σχεδιασμό των σημείων συγκέντρωσης αυτών των υλικών, είτε για προώθηση στην αγορά (ανακυκλώσιμα), είτε για περαιτέρω επεξεργασία (βιοαπόβλητα), προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του νέου θεσμικού πλαισίου της Ε.Ε. για την διαχείριση των στερεών αποβλήτων.
 
Τόσο η νέα αυτή πρόσκληση, όσο και οι δηλώσεις Πατούλη στο Ετήσιο Επενδυτικό Φόρουμ με θέμα τις Συμπράξεις Δημόσιου – Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) επιβεβαίωσαν πλήρως τις εκτιμήσεις που Aegina Portal το προηγούμενο τρίμηνο, που εκφράστηκαν τόσο με άρθρα, όσο και με παρεμβάσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο, ότι την τρέχουσα περίοδο ο Δήμος της Αίγινας πρέπει να αξιολογήσει πλήρως τις ανάγκες του και να προχωρήσει σε έναν σύγχρονο σχεδιασμό, λόγω των επερχόμενων αλλαγών στο ΠΕΣΔΑ.