Δημοσιεύθηκαν οι διακηρύξεις δύο διαγωνισμών για τις παιδικές χαρές. Αφορούν στην διαμόρφωση των χώρων σε έξι περιοχές της Αίγινας.

 
Ένα θέμα που απασχολεί πολλούς κατοίκους της Αίγινας και ιδιαίτερα τους γονείς, είναι η αναβάθμιση και η λειτουργία των παιδικών χαρών του δήμου. Για το ζήτημα της προμήθειας του εξοπλισμού ο δήμος της Αίγινας προμηθεύτηκε μέσω του προγράμματος Φιλόδημος τον αναγκαίο εξοπλισμό, (η ένταξη του έργου με το ποσό τον 215.000 είχε γίνει τον Σεπτέμβριο του 2018 και η διακήρυξη τον Οκτώβριο του 2019) ο οποίος μέχρι παραμένει στον προμηθευτή μέχρι να γίνει η αναβάθμιση των χώρων των παιδικών χαρών, δηλαδή να διαμορφωθούν κατάλληλα οι χώροι που θα τοποθετηθεί ο εξοπλισμός.

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.Για το σκοπό αυτό ο δήμος της Αίγινας προχώρησε σε δύο σχετικές μελέτες. Η μία αφορά τις εργασίες για την διαμόρφωση τοπίου και η δεύτερη προμήθεια αδρανών και λοιπών υλικών. Βάσει των CPV  η πρώτη αφορά εργασίες διαμόρφωσης τοπίου για παιχνιδιότοπους και η δεύτερη την προμήθεια αδρανών υλικών και εξοπλισμός παιδικής χαράς. Το CPV είναι ένα σύστημα ενιαίας ταξινόμησης για δημόσιους διαγωνισμούς το οποίο βοηθά στην τυποποίηση των αναφορών που χρησιμοποιούνται από τις αναθέτουσες αρχές για την περιγραφή των δημοσίων συμβάσεων.
 
Η έγκριση των δύο μελετών, μαζί με την σύνταξη των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια του απαιτούμενων διαγωνισμών πέρασε από την Οικονομική Επιτροπή της 10ης Νοεμβρίου και στις 23 Δεκεμβρίου δημοσιεύθηκαν οι διακηρύξεις των δύο διαγωνισμών.
 
Η πρώτη διακήρυξη αφορά συνοπτικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου με τίτλο "Αναβάθμιση Ελεύθερων Χώρων Παιδικών Χαρών Νήσου Αίγινας" εκτιμώμενης αξίας 60.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ. Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στο Δημαρχείο Αίγινας στις  14-01-2021. Κύριος και φορέας κατασκευής του έργου είναι ο δήμος Αίγινας, προϊσταμένη αρχή η Οικονομική Επιτροπή του δήμου Αίγινας και επιβλέπουσα υπηρεσία η Τ.Τ.Υ.Ν.Δ Δ.Τ.Ε Π.Ε Πειραιά και Νήσων.
 
Το Aegina Portal εντόπισε ένα λάθος στο Άρθρο 3 στην "Υποβολή φακέλου προσφοράς". Επειδή αφορά επίσημο έγγραφο διακήρυξης το δημοσιεύουμε.Σκοπός του έργου είναι η αναβάθμιση των ελεύθερων χώρων έξι παιδικών χαρών της νήσου Αίγινας , ώστε να καταστούν κατάλληλοι για να τοποθετηθούν νέα σύγχρονα παιχνίδια, αστικός εξοπλισμός και
επιφάνειες ασφαλείας ώστε να προσφέρουν ασφαλές και δημιουργικό παιχνίδι στα παιδιά. Στη συνέχεια οι χώροι αυτοί θα πιστοποιηθούν από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης ως προς τη λειτουργία τους
ως παιδικές χαρές.
 
Οι παιδικές χαρές που θα αναβαθμιστούν είναι οι ακόλουθες:
 
  • Παιδική χαρά Μεσαγρού
  • Παιδική χαρά Κυψέλης
  • Παιδική χαρά Αύρας
  • Παιδική χαρά Πέρδικας
  • Παιδική χαρά Βαθέως
  • Παιδική χαρά Αγ. Παρασκευής
 
Η ακριβής θέση του εξοπλισμού και η διαμόρφωση των εισόδων των προαναφερόμενων παιδικών χαρών, θα υποδειχθούν από τους επιβλέποντες σε συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αίγινας.
 
Η δεύτερη διακήρυξη αφορά την μελέτη "Προμήθεια αδρανών και λοιπών υλικών για την αναβάθμιση παιδικών χαρών νήσου Αίγινας" προϋπολογισμού 74.400 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
 
Σκοπός της μελέτης είναι η προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στο Δήμο Αίγινας διαφόρων  δομικών   υλικών  (όπως  θραυστό   υλικό  λατομείου,  άμμο  κονιαμάτων, τσιμέντο,  χάλικες και χαλύβδινοι   οπλισμοί   σκυροδέματος) καθώς και μερικών στοιχείων εξοπλισμού. Τα παραπάνω υλικά προορίζονται για το συνεργείο επισκευής, συντηρήσεως και βελτίωσης του Δήμου για έξι κοινόχρηστους χώρους του Δήμου, οι οποίοι χρησιμοποιούνταν ως παιδικές χαρές.
 
Παλιότερα στους χώρους αυτούς υπήρχαν όργανα  παιδικής χαράς αλλά λόγω παλαιότητας και ακαταλληλότητας,αφαιρέθηκαν. Με τα υλικά αυτά, ο Δήμος θα βελτιώσει τους υπάρχοντες χώρους και θα εξασφαλίσει την τελική διαμόρφωση των χώρων, ώστε αυτοί να είναι έτοιμοι να δεχθούν το νέο εξοπλισμό των παιδικών χαρών.Η μελέτη περιλαμβάνει επιπλέον και προμήθεια και τοποθέτηση τμημάτων ξύλινης προστατευτικής περίφραξης στα σημεία όπου υπήρχε παλαιότερα περίφραξη και η οποία λόγω φθοράς και ακαταλληλότητας έχει και αυτή καθαιρεθεί. Στόχος είναι η πλήρης περίφραξη των χώρων των παιδικών χαρών, ώστε μετέπειτα να πληρούν τις ισχύουσες προδιαγραφές ασφαλείας  προκειμένου  να είναι σε θέση να πιστοποιηθούν σύμφωνα με τις απαιτήσεις των ευρωπαϊκών προτύπων ασφαλείας αναφέρει η μελέτη που συνοδεύει την διακήρυξη.

Στην σχετική συζήτηση που είχε γίνει στην Οικονομική Επιτροπή ο κ. Παναγιώτης Κουκούλης είπε ότι δήμος δεν είχε εκμεταλλευθεί την δυνατότητα χρηματοδότησης από προσκλήσεις του "Πράσινου Ταμείου", σημειώνοντας ότι η πρόσκληση για την Αστική Αναζωογόνηση, περιελάμβανε και την αναβάθμιση παιδικών χαρών. Είπε ότι η πρόσκληση έληγε στις 30 Νοεμβρίου, αλλά πήρε παράταση μέχρι τον Φεβρουάριο.
 
Ο κ. Ζορμπάς είχε απαντήσει ότι εάν μπορεί να συμμετέχει ο δήμος σε αυτή την πρόσκληση θα υποβάλει πρόταση.
 
Στην συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής τα δύο θέματα συζητήθηκαν μαζί. Ο κ. Σταμάτης Μαρμαρινός διαφώνησε έντονα με το κόστος του επιμέρους εξοπλισμού, αλλά και για την εργασία και σημείωσε ότι πρόκειται για κατάτμηση έργου.
 
Ο κ. Ζορμπάς απάντησε ότι τα τιμολόγια έχουν βγει βάσει του καταλόγου δημοσίων έργων και ότι οι δύο διαγωνισμοί έχουν διαφορετικό cpv.
 
Τέλος, τόσο ο κ. Παναγιώτης Κουκούλης, όσο και ο κ. Σταμάτης Μαρμαρινός είπαν ότι δεν είχαν λάβει την μία από τις δύο μελέτες (στην συνέχεια ο κ. Μαρμαρινός την ζήτησε και την έλαβε, όταν διαπίστωσε ότι δεν την περιλαμβάνονταν στα συνοδευτικά έγγραφα του θέματος).
 
Αρνητικά ψήφισαν ο κύριοι Φίλιππος Τζίτζης και Σταμαμάτης Μαρμαρινός.