Ματαιώθηκε ο άγονος διαγωνισμός για την προμήθεια δυο κλειστών φορτηγών τύπου βαν. Εγκρίθηκε η συμμετοχή σε δράση ηλεκτροκίνησης του προγράμματος "Αντώνης Τρίτσης".

 
Άγονος κηρύχθηκε για μία ακόμη φορά από την Οικονομική Επιτροπή ο διαγωνισμός για την προμήθεια δυο κλειστών φορτηγών τύπου βαν. Στην συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 20 Ιανουαρίου 2021 ο διαγωνισμός για τα δύο κλειστά φορτηγά, που έγινε μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, αναδείχθηκε ως άγονος αφού δεν υποβλήθηκε ηλεκτρονικά καμία προσφορά.

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.Στην συνεδρίαση της 13ης Απριλίου, μετά την συζήτηση του θέματος για την έγκριση του πρακτικού που είχε συνταχθεί στις 5 Απριλίου από την αρμόδια επιτροπή για τον διαγωνισμό, αυτός κηρύχθηκε για μία ακόμη φορά άγονος. Εισηγήθηκε ομόφωνα τον αποκλεισμό της μοναδικής υποψηφίας εταιρείας από τον διαγωνισμό λόγω μη κάλυψης των τεχνικών απαιτήσεων της διακήρυξης του διαγωνισμού.
 
Στην συνεδρίαση της της 13ης Απριλίου τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής αποφάσισαν ομόφωνα την έγκριση του πρακτικού, τον αποκλεισμό της μοναδικής υποψηφίας εταιρείας από τον διαγωνισμό λόγω μη κάλυψης των τεχνικών απαιτήσεων της διακήρυξης του διαγωνισμού, την κήρυξή του ως άγονου και την ματαίωσή του. Υπενθυμίζεται ότι η προμήθεια των δύο οχημάτων θα χρηματοδοτούνταν από ιδίους πόρους του Δήμου Αίγινας.
 
Ωστόσο, στην ίδια συνεδρίαση της 13ης Απριλίου, τα μέλη της επιτροπής συζήτησαν ένα θέμα το οποίο αφορούσε "Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους", του προγράμματος "Αντώνης Τρίτσης". Επιγραμματικά η επιτροπή αποφάσισε για την μελέτη που συνέταξε το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης Νησιωτικών Δήμων της Περιφέρειας Αττικής σε συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, με σκοπό την υποβολή πρότασης του δήμου Αίγινας στην παραπάνω πρόσκληση του προγράμματος. Η μελέτη έχει τίτλο "Προμήθεια ηλεκτρικών οχημάτων Δήμου Αίγινας, και συνολικό προϋπολογισμό 592.720 ευρώ. Ο προϋπολογισμός της μελέτης βασίζεται στις τιμές που προέκυψαν από το Πρακτικό Διερεύνησης Τιμών που συνέταξε η ορισθείσα από το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης Νησιωτικών Δήμων Περιφέρειας Αττικής Επιτροπή.
 
Ουσιαστικά ο δήμος της Αίγινας με την έγκριση αυτής της μελέτης, έδειξε ότι στοχεύει να προχωρήσει σε προμήθεια ηλεκτρικών οχημάτων, ματαιώνοντας όπως είδαμε στην συζήτηση του προηγούμενου θέματος την προμήθεια δύο συμβατικών οχημάτων. Πάντως, αυτή η στροφή στην ηλεκτροκίνηση αφορά ελαφρά οχήματα και όχι βαριά όπως για παράδειγμα ένα μεγάλο απορριμματοφόρο ή άλλο μεγάλο όχημα παραγωγής έργου. Όταν δημοσιευθεί η σχετική μελέτη θα μπορέσουμε να την παρουσιάσουμε αναλυτικά.
 
Υπενθυμίζεται ότι ο δήμος της Αίγινας έχει ενταχθεί στην πρόσκληση που αφορά την πρότασή του για τα σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων από το χρηματοδοτικό πρόγραμμα: "Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2020" του "Πράσινου Ταμείου", με επιχορηγούμενο ποσό 39.680 ευρώ, ενώ στην στην συνεδρίαση της 8ης Φεβρουαρίου 2021, η Οικονομική Επιτροπή είχε εγκρίνει ομόφωνα την ένταξη στο πρόγραμμα για τον σχεδιασμό της φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.).
 
Επιστρέφοντας στην συζήτηση του θέματος τα μέλη της επιτροπής αποφάσισαν ομόφωνα τα ακόλουθα:
 
1. Την έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπή Διερεύνησης Τιμών του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης Νησιωτικών Δήμων Περιφέρειας Αττικής για την υποβολή πρότασης του Δήμου Αίγινας στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΑΤ12 με τίτλο "Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους" του Προγράμματος "Αντώνης Τρίτσης".
2. Την έγκριση της με αριθμό 53 / 2021 μελέτη με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρικών οχημάτων Δήμου
Αίγινας», και συνολικό προϋπολογισμό 592.720,00 €.
3. Την αποδοχή των όρων της Πρόσκλησης ΑΤ12 (Αρ. Πρωτ.18215/29-09-2020) με τίτλο «Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους» του Άξονα Προτεραιότητας «Περιβάλλον» του Προγράμματος  "Αντώνης Τρίτσης" και την έγκριση της συμμετοχής του Δήμου Αίγινας σε αυτήν.
4. Την έγκριση της υποβολής στην ως άνω Πρόσκληση του Τεχνικού Δελτίου Πράξης με τίτλο "Προμήθεια και Εγκατάσταση Ολοκληρωμένου Συστήματος “έξυπνης πόλης” στον Δ. Αίγινας", σύμφωνα με τους όρους της σχετικής πρόσκλησης και της κείμενης νομοθεσίας.
5. Την έγκριση των εγγράφων και δικαιολογητικών που αποδεικνύουν την Διοικητική, Τεχνική και Οικονομική Επάρκεια του Δήμου για την εκτέλεση του έργου.
6. Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή οποιουδήποτε εγγράφου απαιτηθεί στο πλαίσιο υποβολής της ανωτέρω πρότασης.