Τα πρακτικά των διαγωνισμών, που εγκρίθηκαν στη δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στις 14 Νοεμβρίου 2023.

praktika-diagonismos.jpg
Τα πρακτικά των διαγωνισμών τριών πολύ σημαντικών έργων, εγκρίθηκαν στην δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στις 14 Νοεμβρίου 2023. Κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός για το έργο της ενεργειακής αναβάθμισης του 2ου Δημοτικού Σχολείου και του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού της Χλόης. Αναδείχθηκε ο προσωρινός μειοδότης για το έργο της επισκευής και συντήρησης δημοτικών οδών Νήσου Αίγινας – οδοποιία και τέλος εγκρίθηκε το πρακτικό και απορρίφθηκε η προσφορά που υπέβαλε οικονομικός φορέας, για το έργο της ανάπλασης στις Πόρτες και το Ανιτσαίο.

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.
Στο πρώτο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης
 στην δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στις 14 Νοεμβρίου 2023, ήταν η "Έγκριση 3ου Πρακτικού αποσφράγισης και ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης, του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο με τίτλο : “ Ενεργειακή αναβάθμιση σχολικών κτιρίων Αίγινας ”, προϋπολογισμού 322.000 ευρώ με αναθεώρηση συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ."
 
Η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε το από 10-11-2023 Πρακτικό ΙΙΙ , ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης, που αφορούν το έργο με τίτλο: “Ενεργειακή Αναβάθμιση Σχολικών Κτιρίων Αίγινας”, συνολικού προϋπολογισμού 322.000 ευρώ με ΦΠΑ.
 
Επίσης, ενέκρινε την οριστική κατακύρωση του διαγωνισμού στον οικονομικό φορέα ο οποίος προσέφερε έκπτωση 15,50%, επί των τιμών του τιμολογίου μελέτης, δηλαδή 219.421,80 €, πλέον ΦΠΑ 24%. Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 186 / 2023.
 
Υπενθυμίζεται ότι το  έργο αφορά στην ενεργειακή αναβάθμιση του 2ου Δημοτικού Σχολείου Αίγινας και του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού της Χλόης, κατόπιν της τεχνική αξιολόγησης της υφιστάμενης κατάστασής τους και των αποτελεσμάτων της ενεργειακής επιθεώρησης αυτών. Μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά τι περιλαμβάνει το έργο καθώς και την πορεία του εδώ.
 
Το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης ήταν η "Έγκριση Πρακτικού Ι αποσφράγισης και αξιολόγησης πρόσφορων και έλεγχος εγγυήσεων συμμετοχής, του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο με τίτλο : «Ανάπλαση Οικισμών Πόρτες και Ανιτσαίο Αίγινας» προϋπολογισμού 487.903,21 € (πλέον ΦΠΑ 24%)"
 
Τα μέλη της επιτροπής ενέκριναν το από 01-11-2023 1ο Πρακτικό αποσφράγισης, του υποφακέλου Δικαιολογητικά Συμμετοχής, του υποφακέλου Οικονομική Προσφορά, και ελέγχου των εγγυήσεων συμμετοχής, αρμόδιας επιτροπής που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 161/2023 Απόφαση της Ο.Ε. Δήμου Αίγινας με (ΑΔΑ Ψ3ΒΡΩ68 – 2Τ2), του Διαγωνισμού, για το έργο: “Ανάπλαση Οικισμών Πόρτες και Ανιτσαίο Αίγινας”, προϋπολογισμού 605.000,00€ (με τον ΦΠΑ).
 
Επίσης, ενέκριναν την απόρριψη της προσφοράς που υπέβαλε οικονομικός φορέας ως απαράδεκτη, καθώς δεν υπέβαλε την απαιτούμενη σύμφωνα με τη Διακήρυξη εγγύηση συμμετοχής ούτε και βεβαίωση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αίγινας περί πλήρη γνώση των επιτόπιων συνθηκών που αφορούν την εκτέλεση του έργου, του Δημόσιου Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμό, για το έργο: “Ανάπλαση Οικισμών Πόρτες και Ανιτσαίο Αίγινας”, προϋπολογισμού 605.000,00€ (με τον ΦΠΑ).
 
Το έργο προκηρύχθηκε στις 15 Σεπτεμβρίου 2023. Μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για το έργο εδώ.
 
Το δεύτερο θέμα της ημερήσιας διάταξης ήταν η "Έγκριση 1ου Πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών Συμμετοχής, Οικονομικής Προσφοράς και ελέγχου των εγγυήσεων συμμετοχής, ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο : « Επισκευή και συντήρηση δημοτικών οδών Νήσου Αίγινας – οδοποιία », προϋπολογισμού 1.644.494,18 € με ΦΠΑ".
 
Η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε το από 07-11-2023 1ο Πρακτικό αποσφράγισης των (υπο)φακέλων: «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Οικονομική Προσφορά» και έλεγχο των εγγυήσεων συμμετοχής του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο: “Επισκευή και συντήρηση δημοτικών οδών νήσου Αίγινας – Οδοποιία”, προϋπολογισμού 1.644.494,18 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, από την Επιτροπή διενέργειας, αξιολόγησης, Διαγωνισμού, του διαγωνισμού, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ. 65/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αίγινας (ΑΔΑ: 9Ο2ΡΩ68-ΣΙΨ).
 
Την ανάδειξη του οικονομικού φορέα, ως προσωρινό μειοδότη, ο οποίος προσέφερε έκπτωση οκτώ και δώδεκα εκατοστά (8,12%), δηλαδή προσέφερε προσέφερε την χαμηλότερη τιμή και καλύπτει όλες τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό σύμφωνα με την σχετική Διακήρυξη και κατά τον νόμο οριζόμενα. Ο εν λόγω οικονομικός φορέας θα προσκληθεί από την Αναθέτουσα Αρχή να προσκομίσει τα δικαιολογητικά προσωρινού μειοδότη, σύμφωνα με το άρθρο 4.1 της διακήρυξης. Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 188 / 2023.
 
Υπενθυμίζεται ότι για το συγκεκριμένο έργο η διακήρυξη του διαγωνισμού είχε δημοσιευθεί στις 5 Μαΐου 2023. Μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά για το έργο και τους δρόμους ή τα τμήματα των δρόμων που θα επισκευασθούν εδώ.
 
 
Μία παρατήρηση, το εν λόγω έργο δεν θα πρέπει να συγχέεται με το επόμενο έργο συντήρησης δρόμων, που αφορά δεκαέξι τμήματα δρόμων και είναι προϋπολογισμού 1.500.000 ευρώ. Αυτό το έργο υποβλήθηκε σε διαγωνισμό στις 6 Ιουλίου 2023.

Τα έγγραφα των αποφάσεων που έχει αναρτήσει η Οικονομική Επιτροπή, αν και αναγράφουν ότι η συνεδρίαση ήταν δια περιφοράς, στο παρουσιολόγιο - προφανώς εκ παραδρομής - αναγράφεται ότι: "Στην συνεδρίαση ήταν παρόντα μέσω τηλεδιάσκεψης τα μέλη:". Η συνεδρίαση ήταν δια περιφοράς, μετά την αλλαγή της αρχικής πρόσκλησης που ήταν δια ζώσης.


Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png