Τι ορίζεται για την αποκατάσταση του αγωγού, με βάση τα τεύχη δημοπράτησης. O Δήμος Αίγινας και η ευθύνη φύλαξης του έργου.

ypothalassios-agogos-simvasi.jpg
Είναι ιδιαίτερα ωφέλιμο αυτή την περίοδο, που το έργο του υποθαλάσσιου αγωγού της Αίγινας βρίσκεται ως πρώτο θέμα σε κεντρικά ενημερωτικά μέσα και οι κάτοικοι του νησιού βιώνουν ώρες αγωνίας, η ενημέρωση να παρέχει ακριβή στοιχεία, ώστε να μην δημιουργείται επιπλέον σύγχυση στους πολίτες. 

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.
Ο υποθαλάσσιος αγωγός της Αίγινας είναι ένα ακριβό δημόσιο έργο, με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που το κάνουν μοναδικό στο είδος του. Ως τέτοιο, τα τεύχη δημοπράτησης, παρέχουν  λεπτομερείς πληροφορίες, για όλες τις περιπτώσεις που μπορεί να συμβούν, είτε κατά τη διάρκεια της κατασκευής, είτε κατά τη διάρκεια της 36μηνης περιόδου συντήρησης στην οποία βρίσκεται τώρα το έργο.


Άμεση αποκατάσταση βλαβών στο υποθαλάσσιο τμήμα που θα προκληθούν από οποιοδήποτε αίτιο.

Επιγραμματικά, στο Τεύχος 3 της Τεχνικής Περιγραφής του έργου, στο κεφάλαιο Γ. Δοκιμές ολοκλήρωσης - παρακολούθηση της λειτουργίας και συντήρηση των έργων από τον ανάδοχο, στο άρθρο 3. Παρακολούθηση της λειτουργίας και συντήρηση των έργων από τον ανάδοχο. στην παράγραφο 3.1 αναφέρει μεταξύ άλλων ότι: Ο Ανάδοχος θα έχει την ευθύνη της παρακολούθησης της λειτουργίας και της συντήρησης του έργου για τριάντα έξη (36) μήνες μετά το πέρας της επιτυχούς ολοκλήρωσης των «δοκιμών ολοκλήρωσης».  

Στην παράγραφο 3.3 με τίτλο Συντήρηση του έργου από τον Ανάδοχο αναφέρονται τα ακόλουθα:

Κατά την 36-μηνη περίοδο ευθύνης και στο πλαίσιο της συντήρησης του έργου ο Ανάδοχος θα έχει τα ακόλουθα καθήκοντα (σ.σ. παράγραφος για την άμεση αποκατάσταση βλαβών). 

"Άμεση αποκατάσταση βλαβών στο υποθαλάσσιο τμήμα που θα προκληθούν από οποιοδήποτε αίτιο. Η αποκατάσταση θα γίνει με τη μέθοδο που θα έχει προτείνει ο Ανάδοχος στην Τεχνική Προσφορά του και με αυτήν θα έχει την υποχρέωση να το επαναφέρει σε κατάσταση πλήρους λειτουργικότητας και να αποκαταστήσει την προδιαγραφόμενη παροχετευτικότητα. Η δαπάνη της αποκατάστασης βαρύνει τον Ανάδοχο σε όλες τις περιπτώσεις, εκτός εάν η βλάβη προήλθε από ένα από τα ακόλουθα αίτια: 


- Προσβολή από άγκυρα σε οποιοδήποτε τμήμα του υποθαλάσσιου 

- Αποδεδειγμένη δολιοφθορά ή τρομοκρατική ενέργεια


Στις ανωτέρω περιπτώσεις η σχετική δαπάνη θα καταβληθεί είτε από τον Κύριο του Έργου (σ.σ. κύριος του έργου είναι ο Δήμος Αίγινας), είτε από την Ασφαλιστική Εταιρεία, η οποία θα έχει αναλάβει την αντίστοιχη ασφαλιστική κάλυψη. Ο προσδιορισμός της δαπάνης αυτής θα γίνεται απολογιστικά. 

Κατά την περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν προβεί στην έγκαιρη αποκατάσταση βλάβης ή ζημιάς στον αγωγό, η Υπηρεσία (σ.σ. Περιφέρεια) διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στις σχετικές ενέργειες αποκατάστασης και να καταλογίσει τη σχετική δαπάνη εις βάρος του Αναδόχου. Εάν ο Ανάδοχος δεν καταβάλει το σχετικό ποσό εντός δεκαπέντε ημερών από την ειδοποίηση η είσπραξη αυτού γίνεται από τις εγγυητικές επιστολές που έχει προσκομίσει ή με οποιοδήποτε άλλο νόμιμο τρόπο.

Βλάβες λόγω κακής ή μη έγκαιρης συντήρησης δεν θεωρούνται βλάβες εκ της χρήσεως και επιβαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο. Σε περίπτωση που από εσφαλμένη συντήρηση η αστοχία εξοπλισμού του έργου προκληθούν βλάβες σε άλλες εγκαταστάσεις και άτομα ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την αποκατάσταση των βλαβών αυτών και την κάλυψη των σχετικών απαιτήσεων που θα προκύψουν". 

 O Δήμος Αίγινας και η ευθύνη φύλαξης του έργου.

Με βάση τη σύμβαση που έχει υπογράψει με την Περιφέρεια Αττικής, ως κύριος του έργου, Άρθρο 9 Δικαιώματα και Υποχρεώσεις των Συμβαλλομένων, παράγραφος 9.2 Ο κύριος του έργου αναλαμβάνει (σ.σ. μεταξύ άλλων):

  •  Την ευθύνη για τη φύλαξη του έργου µετά τη διοικητική παραλαβή για χρήση και µέχρι την οριστική παραλαβή του.
  •  Τη καθολική µέριµνα, µετά την οριστική παραλαβή, για τη συντήρηση του έργου και των εγκαταστάσεών του, τη φύλαξη του και γενικά τη λήψη κάθε επιπλέον µέτρου για την αποτροπή βλαβών ή καταστροφών. 

Η διοικητική παραλαβή για χρήση έγινε στις 19 Ιανουαρίου 2022. Μάλιστα στο άρθρο που είχε δημοσιεύσει τότε το Aegina Portal επικαλείται τη διαδικασία όπως ακριβώς ορίζεται από το σχετικό τεύχος δημοπράτησης. Στις 17 Ιανουαρίου 2022, το Aegina Portal είχε δημοσιεύσει το άρθρο με τίτλο: "Τι είναι η "Διοικητική παραλαβή για χρήση" του υποθαλάσσιου αγωγού, τι προβλέπεται για την "επόμενη μέρα".

 

Ακολουθούν δύο παράγραφοι που επαναδημοσιεύονται, από δημοσίευμα του Aegina Portal στις 9 Απριλίου 2023, για την Επιτροπή Διαπίστωσης Βλαβών. 

"Σημειώνεται ότι στο θέμα για τον υποθαλάσσιο αγωγό και την ασφαλή λειτουργία του, που είχε έρθει στο δημοτικό συμβούλιο κατόπιν αιτήματος του κ. Παναγιώτη Κουκούλη στις 13 Φεβρουαρίου 2023, το Aegina Portal παρουσίασε κάποια από τα ζητήματα που διατυπώνονται στην απόφαση του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών, κυρίως όσο αφορά το κόστος της προσωρινής και μόνιμης επισκευής από την δολιοφθορά κατά του υποθαλάσσιου αγωγού, καθώς και το ζήτημα της κάλυψης του κόστους των επισκευών από τον κύριο του έργου, δηλαδή τον Δήμο της Αίγινας, με βάση την παράγραφο 8.6 του εγγράφου.

Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 13 Μαρτίου 2023, στην οποία συμμετείχε ο κ. Στράτος Παγωτέλης, Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών Πειραιά και Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, μετά από ερώτηση του κ Παναγιώτη Κουκούλη σχετικά με την επιτροπή η οποία θα προσδιορίσει το κόστος της επισκευής, ο κ. Παγωτέλης, ουσιαστικά επιβεβαίωσε το δημοσίευμα του Aegina Portal και απάντησε ότι πρόκειται για την Επιτροπή Διαπίστωσης Βλαβών, μία επιτροπή που προβλέπεται στον νόμο των δημοσίων έργων. "Αυτή η επιτροπή διαπιστώνει το ελάττωμα, διαπιστώνει τη δαπάνη αποκατάστασης του ελαττώματος και διαπιστώνει και την ευθύνη ή όχι του αναδόχου" απάντησε ο κ. Παγωτέλης, που συμπλήρωσε ότι για το ζήτημα η επιτροπή συντάσσει πρακτικό." Μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά το δημοσίευμα εδώ

Όπως είναι φανερό από τα προηγούμενα, υπάρχουν συγκριμένες διαδικασίες, για τα ζητήματα που έχουν ανακύψει (το δημοσίευμα αφορούσε την τρίτη δολιοφθορά στον αγωγό).

Τέλος, παραθέτουμε ένα ακόμη δημοσίευμα του Aegina Portal το Φεβρουάριο του 2023, που αφορούσε την εισήγηση του κ. Παναγιώτη Κουκούλη στο Δημοτικό Συμβούλιο, σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις στον υποθαλάσσιο αγωγό και την έκθεση για τη μελέτη Εκτίμησης και Διαχείρισης ΚινδύνουΤο δημοσίευμα μπορείτε να το διαβάσετε εδώ

Από το δημοσίευμα επαναδημοσιεύουμε ένα μικρός μέρος:

"Πρόκειται για ζητήματα της "επόμενης ημέρας", όπως τα έχει χαρακτηρίζει ο ίδιος, αρκετές φορές στο παρελθόν, με παρεμβάσεις του, τόσο στην Οικονομική Επιτροπή, όσο και στο Δημοτικό Συμβούλιο. 


Πολλά από τα σχετικά, επιμέρους θέματα, είναι "αχαρτογράφητα νερά", καθώς ο Δήμος Αίγινας, ως κύριος του έργου, καλείται πλέον να φροντίσει για την ασφάλειά του, να εξετάσει και να αποτυπώσει με αποφάσεις και ενέργειες, αρμοδιότητες και υποχρεώσεις, όπως αυτές προκύπτουν από την σύμβαση του έργου.  


Η συζήτηση στο δημοτικό συμβούλιο έγινε με φόντο, τη συζήτηση ενός παρόμοιου θέματος στο ΠΕΣΗ Αττικής, στις 25 Ιανουαρίου 2023. Μάλιστα, είναι χαρακτηριστικό, ότι ο κ. Παναγιώτης Κουκούλης είπε ότι ενημερώθηκε από το Aegina Portal, για τη συνεδρίαση στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής".

Φωτογραφία από το αρχείο του Aegina Portal.Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png