Τροποποιήθηκε για δεύτερη φορά η προγραμματική μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Αίγινας, για τις μελέτες του κλειστού γυμναστηρίου. Παράταση κατά 18 μήνες.

 
Κατά 18 μήνες παρατάθηκε και ισχύει πλέον μέχρι τις 5/7/2023, η προγραμματική μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Αίγινας για τις μελέτες του κλειστού γυμναστηρίου στο κτήμα Γκίκα, η οποία έληγε στις 5/1/2022.

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.
Πιο συγκεκριμένα η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής στην συνεδρίαση που έγινε μέσω τηλεδιάσκεψης στις 21 Δεκεμβρίου 2021, συζήτησε το θέμα της "Έγκρισης σύναψης και όρων σχεδίου 2ης τροποποίησης-παράτασης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Αίγινας για τη μελέτη:"Ολοκλήρωση Μελετών του Κλειστού Γυμναστηρίου Αίγινας".
 
Επιγραμματικά, η έγκριση των όρων της προγραμματικής σύμβασης είχε ψηφιστεί από το ΠΕΣΥ τον Φεβρουάριο του 2019! Η προκήρυξη για τις μελέτες του κλειστού γηπέδου στο κτήμα Γκίκα είχε δημοσιευθεί στις 25 Σεπτεμβρίου 2020 και στις 10 Νοεμβρίου 2020 έγινε γνωστό από την Επιτροπή Παρακολούθησης ότι ήταν άγονος. Η πρώτη τροποποίηση είχε ψηφιστεί από την Οικονομική Επιτροπή στις 11 Ιανουαρίου 2021. Ακολούθησε ένας ακόμη άγονος διαγωνισμός. Δείτε τι περιλαμβάνει το έργο.
 
Πριν προχωρήσουμε στην απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, θα πρέπει να περάσουμε να δούμε τις σχετικές αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αίγινας για το θέμα. Υπενθυμίζεται ότι στις 8 Φεβρουαρίου 2021 με την 39/2021 απόφασή της, η επιτροπή είχε αποφασίσει ομόφωνα την "Την τροποποίηση της υπ αριθ. 14/2021 από 29-01-2021 απόφασης της Ο.Ε, ως προς το τρόπο διεξαγωγής του διαγωνισμού της 3ης επαναλαμβανόμενης διαδικασίας, από ανοιχτό ηλεκτρονικό ΕΣΗΔΗΣ σε διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση Άρθρο 32 παρ 2 α του Ν. 4412 (ΦΕΚ Α' 147/08-08-2016), όπως αναφέρεται στο ανωτέρω σκεπτικό της παρούσας απόφασης, του εν λόγω διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης: Ολοκλήρωση Μελετών Κλειστού Γυμναστηρίου Αίγινας Εκτιμώμενης αξίας 80.586,31 € (πλέον Φ.Π.Α. 24 %) CPV : 71320000-7".
 
Άλλαξε ο τρόπος διεξαγωγής του διαγωνισμού:
 
Αυτό που είχε αποφασίζει τότε η Οικονομική Επιτροπή, στην συνεδρίαση της 8ης Φεβρουαρίου 2021, είναι ότι για την 3η επαναλαμβανόμενη διαδικασίας, από ανοιχτό ηλεκτρονικό, η διαδικασία θα πάει σε διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση.
 
Σύμφωνα με το Νόμο 4412 (ΦΕΚ Α' 147/08-08-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/Ε.Ε) και συγκεκριμένα με το Άρθρο 32 Προσφυγή στη  διαδικασία με  διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση έχουμε όταν, η διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση μπορεί να χρησιμοποιείται για δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών σε οποιαδήποτε από τις κατωτέρω περιπτώσεις:
 
Εάν ύστερα από ανοικτή ή κλειστή διαδικασία είτε δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά ή αίτηση συμμετοχής είτε καμία από τις υποβληθείσες προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής δεν είναι κατάλληλη, εφόσον δεν έχουν τροποποιηθεί ουσιωδώς οι αρχικοί όροι της σύμβασης και με την προϋπόθεση ότι διαβιβάζεται σχετική έκθεση στην Επιτροπή μετά από αίτημά της.
 
Μη κατάλληλη θεωρείται μία προσφορά όταν είναι άσχετη με τη σύμβαση και αδυνατεί προδήλως, χωρίς να τροποποιηθεί ουσιαστικά, να ανταποκριθεί στις ανάγκες και τις απαιτήσεις της αναθέτουσας αρχής, όπως προσδιορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης. Μη κατάλληλη θεωρείται μία αίτηση συμμετοχής όταν στο πρόσωπο του οικονομικού φορέα συντρέχει υποχρεωτικός ή δυνητικός λόγος αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 73 ή όταν αυτός δεν πληροί τα κριτήρια  ποιοτικής επιλογής που έχει θέσει η αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με τα άρθρα 75, 76 και 77.
 
Η πρόσφατη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αίγινας για το θέμα:
 
Επίσης, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αίγινας συνεδρίασε στις 15 Δεκεμβρίου 2021 με θέμα: "Ορισμός ημερομηνίας αποσφράγισης προσφοράς για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο Ολοκλήρωση μελετών κλειστού γυμναστηρίου Αίγινας” την Δευτέρα 20-12-2021".
 
Κι αυτό γιατί σύμφωνα με την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας: "Με την 39/2021 (είναι αυτή που ανέλυσε το Aegina Portal λίγο νωρίτερα) απόφαση αποφασίστηκε η τροποποίηση της 14/2021 απόφασης και η διεξαγωγής του διαγωνισμού της 3ης επαναλαμβανόμενης διαδικασίας, από ανοιχτό ηλεκτρονικό ΕΣΗΔΗΣ σε διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση Άρθρο 32 παρ 2 α του Ν.4412 (ΦΕΚ Α' 147/08-08-2016), για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης: Ολοκλήρωση Μελετών Κλειστού Γυμναστηρίου Αίγινας Εκτιμώμενης αξίας 80.586,31 € (πλέον Φ.Π.Α. 24 %) CPV : 71320000-7"
 
Στην απόφαση αυτή δεν ορίστηκε η ημέρα διεξαγωγής της διαπραγμάτευσης καθώς απεστάλη πρόσκληση σε οικονομικό φορέα αλλά δε είχε οριστεί επιτροπή διαπραγμάτευσης Με την 196/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ,ορίστηκε η επιτροπή Διαγωνισμού ανάθεσης μελέτης με διαπραγμάτευση για τον Δήμο Αίγινας ,σύμφωνα με το αριθ 221 του ν 4412/2016 Συνεπώς για να ολοκληρωθεί η διαδικασία πρέπει να οριστεί με απόφαση Ο.Ε η ημέρα διεξαγωγής της διαπραγμάτευσης. Η απόφαση ήταν ομόφωνη και "'Όρισε ως ημερομηνία αποσφράγισης προσφοράς για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο "Ολοκλήρωση μελετών κλειστού γυμναστηρίου Αίγινας" την Δευτέρα 20-12-2021.
 
Η εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής για την παράταση της σύμβασης:
 
Καταρχάς έχει ιδιαίτερη σημασία το ιστορικό της εισήγησης, που αναφέρει τα ακόλουθα:
 
Η μελέτη με τίτλο: "Ολοκλήρωση μελετών κλειστού γυμναστηρίου Αίγινας" συνολικού προϋπολογισμού 99.927,02 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) είναι ενταγμένη στο Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων (Π.Ε.Ε.) Περιφέρειας Αττικής έτους 2021 με την υπ’ αριθμ.300/2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής.
 
Με την υπ΄αρ. 301/2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής περί έγκρισης του Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2021 και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 2021 η ανωτέρω μελέτη είναι ενταγμένη στον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Αττικής έτους 2021 (ΚΑΕ 9762.08.057).
 
Για τη μελέτη έχει υπογραφεί η από 5/6/2019 Προγραμματική Σύμβαση με χρονική διάρκεια 19 μήνες.
 
Στις 19-2-2021 υπεγράφη τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης και παρετάθη η διάρκειά της κατά 12 μήνες.
 
Σκοπός της μελέτης είναι η συμπλήρωση υφιστάμενων μελετών ώστε να καταστεί ώριμο το έργο της κατασκευής κλειστού γυμναστηρίου με αθλητικές εγκαταστάσεις, στο ακίνητο "Γκίκα"στη νήσο Αίγινας. Η μελλοντική κατασκευή του έργου θα δώσει λύση στο πρόβλημα έλλειψης αθλητικών χώρων της περιοχής.
 
Η μελέτη χρηματοδοτείται στο σύνολό της από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής Σύμφωνα με το υπ’ αρ. 17932/8-12-2021 έγγραφο του Δήμου Αίγινας :
 
Δεν έχει γίνει ακόμα η διαδικασία ανάθεσης της μελέτης, διότι ο διαγωνισμός που είχε προκηρυχθεί για τις 23-10-2020 απέβη άγονος, επαναδημοπρατήθηκε και απέβη εκ νέου άγονος. Κατόπιν αυτών ο Δήμος έχει προβεί στη διαδικασία διαπραγμάτευσης η οποία είναι στη φάση ολοκλήρωσης.
 
Οι διαδικασίες της εν λόγω μελέτης δεν θα ολοκληρωθούν μέχρι την 5-1-2022, ήτοι την ημερομηνία λήξης της προγραμματικής σύμβασης και αιτείται την παράταση της κατά 18 μήνες μέχρι 5-7-2023.
 
Επίσης με το υπ’ αρ. 1073220/15-12-2021 έγγραφό της, η Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων της Περιφέρειας Αττικής αιτείται την παράταση της προγραμματικής σύμβασης κατά 18
μήνες μέχρι 5-7-2023.
 
Στο από 14/12/2021 2ο Πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της από 5/6/2019 υπογεγραμμένης προγραμματικής σύμβασης, τα μέλη της κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, αφού έλαβαν υπόψη τους τα ανωτέρω και το ιστορικό του έργου, διαπίστωσαν ότι τηρούνται οι όροι της από 05/06/2019 Προγραμματικής Σύμβασης όπως έχει τροποποιηθεί και συμφώνησαν για την παράταση της Προγραμματικής Σύμβασης της μελέτης "Ολοκλήρωση μελετών κλειστού γυμναστηρίου Αίγινας"  για επιπλέον δέκα οκτώ μήνες, ήτοι μέχρι τις 5-07-2023.
 
Σύμφωνα με το άρθρο 9 της προγραμματικής σύμβασης αυτή τροποποιείται έπειτα από εισήγηση της Επιτροπής Παρακολούθησης προς τα αντισυμβαλλόμενα μέρη, ειδικώς αιτιολογημένη αναφορικά με τους λόγους που επιβάλλουν την τροποποίηση.

Η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής ήταν ομόφωνη.

Φωτογραφεία από το αρχείο του Aegina Portal.


Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png